RAK-32560 Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet, 5 op
Introduction to Acoustics and Fire Safety in Buildings

Vastuuhenkilö

Mikko Kylliäinen, Mikko Malaska

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-32560 2019-01 1 - 2 Mikko Kylliäinen
Mikko Malaska

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa rakennusakustiikkaan, erityisesti ääneneristykseen ja huoneakustiikkaan, liittyvät ilmiöt sekä tavallisimmat suunnittelumenetelmät. Opiskelija osaa myös löytää ja nimetä akustiikkaa koskevista määräyksistä ja ohjeista erilaisille rakennuksille esitetyt vaatimukset ja suositukset. Opiskelija ymmärtää tulipalojen riskit ja lämmönsiirtymisen perusperiaatteet sekä osaa määritellä rakennusten ja rakenteiden paloturvallisuudelle asetetut vaatimukset rakennusten käyttötarkoituksen, henkilömäärän ja koon perusteella.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Akustiikan merkitys rakennushankkeessa  Ääneneristystä ja huoneakustiikkaa koskevat määräykset, ohjeet ja suositukset   
2. Ilmaääneneristävyys, sen mittaaminen ja mittaluvut  Massalaki, yksinkertaiset rakenteet, kaksinkertaiset rakenteet  Suunnitteluun ja mittauksiin liittyvät standardit 
3. Askelääneneristävyys, sen mittaaminen ja mittaluvut  Lattianpäällysteiden akustinen toiminta   Suunnitteluun ja mittauksiin liittyvät standardit 
4. Huoneakustiikka ja huoneakustiikan suunnittelukriteerit  Äänen heijastuminen, vaimeneminen ja hajoaminen   
5. Meluntorjunta rakennuksissa   LVIS-järjestelmien meluntorjunta   
6. Tulipalo ja sen vaikutus rakentamiseen  Paloriskit ja rakenteellisen palontorjunnan osa-alueet ja tavoitteet  Palaminen, palon kehittyminen ja lämmön siirtyminen palossa 
7. Rakentamista koskevat olennaiset paloturvallisuusvaatimukset  Paloturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttäminen eri tyyppisissä rakennuksissa  Paloturvallisuuden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä lainsäädäntö ja ohjeet 
8. Rakenteiden kantavuuden ja osastoivuuden säilyttäminen tulipalossa  Kantavien ja osastoivien rakenteiden toiminta tulipalossa  Kantaville ja osastoiville rakenteille lainsäädännössä asetetut vaatimukset 
9. Palon kehittymisen rajoittaminen  Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden käyttäytyminen palossa   Rakennustarvikkeille lainsäädännössä asetetut vaatimukset 
10. Poistuminen palon sattuessa   Poistumisturvallisuuden lähtökohdat ja suunnittelu  Poistumisturvallisuudelle lainsäädännössä asetetut vaatimukset 

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Lietzén Jesse, 02.09.2019