RAK-32320 Johdatus materiaalimalleihin, 5 op
Introduction to Materials Modelling

Vastuuhenkilö

Reijo Kouhia

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-32320 2019-01 1 - 2 Reijo Kouhia

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee jännitys- ja muodonmuutostilan käsitteet ja osaa operoida niillä materiaalimallien muodostami-sessa, sekä tietää materiaalin symmetriaominaisuudet. Yksityiskohtaisemmin opiskelija osaa käsitellä iso-trooppista, poikittaisisotrooppista ja ortotrooppista ainemallia. Opiskelija osaa soveltaa kimmoisia, kimmo-plastisia, viskoplastisia, viskoelastisia, sekä virumis- että vaurioituvan aineen malleja rakenteiden analysointiin ja ymmärtää niihin liittyvän käsitteistön siten, että hän osaa lukea elementtimenetelmän materiaalikirjastossa olevia käyttöohjeita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mekaniikan yleinen yhtälörakenne. Jännitys- ja muodonmuutostila. Invariantit. Jännityksen ja muodonmuutoksen jako isotrooppiseen- ja deviatoriseen osaan. Tasapainohtälöt.     
2. Erilaisia materiaalimalleja. Lineaarisesti kimmoinen aine, isotrooppinen, transversaali-isotrooppinen ja ortotrooppinen ainemalli. Muodonmuutosenergian käsite.  Työ- ja energialauseita sekä niiden sovelluksia. Epälineaarisesti kimmoinen materiaali.   
3. Plastisuusteorian perusteita. Myötöehto ja myötösääntö. Hauraan materiaalin murtoehdot. Virumisteorian perusteita.     
4. Murtumismekaniikan perusteet. Väsymisanalyysin perusteita.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana muodostuu välikokeiden tai tentin pisteistä sekä laskuharjoituksista annettavista lisäpisteistä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste     Reijo Kouhia       Luentomonistetta päivitetään aina silloin tällöin.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31011 Lujuusoppi Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Perustiedot lujuusopista/mekaniikastaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-32320 Johdatus materiaalimalleihin, 5 op MEI-30610 Materiaalien mekaniikka, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019