RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet, 5 op
Introduction to Timber and Steel Structures

Vastuuhenkilö

Kristo Mela

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-32121 2019-01 3 - 4 Kristo Mela
Henri Salonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - ymmärtää erilaisten runkovaihtoehtojen toimintaperiaatteet ja osaa jäykistää tavanomaiset puu- ja teräsrakenteet - tuntee markkinoilla olevat puutavara, viilupuu ja liimapuutuotteet sekä terästuotteet - puurakenteiden osalta osaa mitoittaa palkin, pilarin, liitokset sekä tuottaa tasoristikon tilaussuunnitelmat - teräsrakenteiden osalta osaa mitoittaa palkin, pilarin, ja yksinkertaiset liitokset - tuntee puun suojaustavat lahon-, sään- ja palonkeston osalta - tuntee teräksen korroosionesto- ja palosuojausmenetelmät sekä olosuhteiden vaikutteet teräsrakentamiseen ja hitsaustyöhön - teräksen osalta tuntee konepajavalmistuksen ja rungon asennuksen vaiheet Opiskelija saa kokonaiskuvan puurakenteisen pienkohteen suunnittelusta sekä kokonaiskuvan teräsrakenteisen kohteen suunnittelusta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Puu- ja teräsrakentaminen Suomessa ja maailmalla.  Yleisimmät puu- ja teräsrakenteet.   
2. Puun ja teräksen Eurokoodit, standardien rakenne ja sisältö, rajatilamitoituksen periaatteet, kuormien ja kuormitusyhdistelmien määritys  Eurokoodien kansalliset liitteet (NA:t).   
3. Tavanomaisten puu- ja teräsrakenteiden mallinnus ja analysointi, rakenneosien rasitusten määritys  Teräs: Sivusiirtyvät ja sivusiirtymättömät kehät, toisen kertaluvun vaikutukset. Puu: 1-2-kerroksisen rakennuksen kantavat puurakenteet.  Teräs: Lineaarinen stabiilisuustarkastelu, rakenneanalyysin suorittaminen valmisohjelmalla. Puu: Pilareiden ja palkkien mitoituksen tarkistus valmisohjelmalla. 
4. Puiset ja teräksiset rakennustuotteet  Valmistusmenetelmät.  Eri rakennustuotteiden valmistustapojen vaikutukset mitoitusarvoihin. 
5. Palkkien ja pilarien mitoitus: - poikkileikkausluokat (teräs) - normaalivoima - leikkausvoima - taivutusmomentti - yhdistetyt rasitukset - taipuma ja värähtely (puu)  Stabiilisuusilmiöt ja niiden ottaminen huomioon suunnittelussa  Suunnittelun taloudelliset näkökulmat 
6. Yleiset liitossuunnittelun periaatteet.   Tyypillisten liitosten suunnittelu ja mitoitus: - Teräs: ruuviliitokset - Teräs: hitsiliitokset - Puu: naulaliitokset   
7. Rakennesuunnitelmien dokumentit     
8. Palomitoituksen pääperiaatteet     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet Pakollinen    
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet, 5 op RAK-32120 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019