RAK-23690 Yhdyskuntatekniikan rakenteet, 3 op
Municipality Structures

Lisätiedot

Luennot yhteiset opintojakson RAK-23610 Yhdyskunnan geotekniikka kanssa.

Vastuuhenkilö

Pauli Kolisoja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23690 2019-01 3 - 4 Pauli Kolisoja
Minna Leppänen
Oppimistehtävän hyväksytty suoritus ja tentti luennoista, luennoilla jaetusta oppimateriaalista ja kurssikirjallisuudesta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa: 1) kertoa maaperän vaikutuksista yhdyskuntien maankäytön suunnitteluun 2) kuvata maa- ja louhospenkereitten perustamiseen käytettävissä olevat menetelmät ja tuntee niiden soveltamisalueet 3) kuvata putkijohtokaivantojen tukemiseen käytettävien rakenteiden toimintaperiaatteet 4) soveltaa oppimaansa tiepenkereen perustamisen ja tuetun putkijohtokaivannon suunnitteluun 5) kuvata maa- ja jätepatojen rakennetyypit ja niiden kestävyyden kannalta keskeisimmät mitoitustilanteet 6) tuntee ajoneuvo- ja junaliikenteestä maaperän kautta välittyvän tärinän etenemiseen ja rakenteisiin siirtymiseen liittyvät perusperiaatteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Geotekniikan merkitys yhdyskuntien maan käytön suunnittelussa. Kuntien geotekniset tehtävät. Pohjatutkimusaineiston tallentaminen ja hyväksykäyttö. Esirakentaminen     
2. Maa- ja louhopenkereiden perustaminen ja pohjavahvistus sekä luiskien tuenta- ja vahvisterakenteet.     
3. Putkijohtojen perustaminen ja putkijohtokaivannot     
4. Maa- ja jätepadot sekä tulvasuojelurakenteet     
5. Liikennetärinän haittavaikutukset ja niiden estäminen     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojaksoon sisältyy pakollinen ja esiteltävä oppimistehtävä, joka vaikuttaa arvosanaan 1/3 ja tentti 2/3.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Geosynteettiset tuotteet georakentamisessa   SGY         Ei   
Kirja   Putkikaivanto-ohje (RIL 194)   RIL         Kyllä   
Luentokalvot   Luennot ja luennolla jaettu ja ilmoitettu opetusmateriaali           Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-22111 Maamekaniikka Pakollinen   1

1 . tai RAK-22110 Geotekniikka 6 op

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019