RAK-23621 Geoympäristötekniikka, 5 op
Geoenvironmental Engineering

Vastuuhenkilö

Pirjo Kuula, Minna Leppänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23621 2019-01 3 - 4 Pirjo Kuula
Minna Leppänen
Osallistuminen oppimistapahtumiin, henkilökohtaiset osasuoritukset ja viikkotehtävät sekä ryhmätyöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tunnistaa ihmisen erilaisten toimintojen ympäristövaikutuksia maaperään ja pohjaveteen ja niiden aiheuttamaa riskiä - valita materiaalit ja suunnitella rakenneratkaisuja maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi ottaen huomioon kohteen geologiset ja kemialliset olosuhteet, mekaaniset ja fysikaaliset vaatimukset sekä lainsäädännön ja muut määräykset - valita soveltuvan pilaantuneen maaperän puhdistus- tai riskienhallintamenetelmän riskienarvioinnin perusteella nojautuen lainsäädäntöön ja ohjeisiin - laatia työsuojeluohjeet sisältävän tutkimussuunnitelman maaperän pilaantuneisuuden arvioimiseksi - etsiä ja soveltaa maa- ja kiviainesten ottamiseen, maaperän ja pohjaveden suojelemiseen ja kunnostamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja tuntee liittyvät lupaprosessit - etsiä tietoa luotettavista ja ajankohtaista alan lähteistä ja esittää sitä muille

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ihmisen toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia   Ympäristö- ja terveysriskien arviointi   
2. Maa-ainesten ottamisen suunnittelu ja ympäristövaikutukset     
3. Pohjavedensuojausrakenteiden materiaalit ja toimintaperiaate  Geosynteettisten pohjavedensuojaustuotteiden pitkäaikaiskestävyys   
4. Maanteiden ja katujen pohjavedensuojausten vaatimukset  Pohjavedensuojausrakenteiden laadunvalvonta   
5. Jätealueiden pinta- ja pohjarakenteet  Kaatopaikan ympäristövaikutukset   
6. Kaivannaisjätealueiden rakenteet  Kaivannaisjätteiden luonne ja kaivostoiminnan ympäristövaikutukset.   
7. Pilaantuneen maan tutkimusmenetelmät  Kulkeutumisen ja altistumisen arviointi   
8. Pilaantuneiden maiden kunnostusmenetelmät ja menetelmän valintaperusteet      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kokonaisarvosana muodostuu henkilökohtaisten tehtävien, harjoitustöiden ja ryhmätyöskentelyn tuotosten arvosanoista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-22211 Maaperägeologia Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-23621 Geoympäristötekniikka, 5 op RAK-23620 Geoympäristötekniset rakenteet, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019