RAK-23610 Yhdyskunnan geotekniikka, 5 op
Municipality Geotechnics

Lisätiedot

Kirjallisuusluetteloa täydennetään harjoitustyöohjeessa.

Vastuuhenkilö

Pauli Kolisoja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23610 2019-01 3 - 4 Pauli Kolisoja
Minna Leppänen
Hyväksytysti suoritettu suunnitteluharjoitustyö sekä tentti luennoista, luennoilla jaetusta opetusmateriaalista ja kurssikirjoista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1) kertoa maaperän vaikutuksista yhdyskuntien maankäytön suunnitteluun 2) kuvata maa- ja louhospenkereitten perustamiseen käytettävissä olevat menetelmät ja tuntee niiden soveltamisalueet 3) kuvata putkijohtokaivantojen tukemiseen käytettävien rakenteiden toimintaperiaatteet 4) soveltaa oppimaansa tiepenkereen perustamisen ja tuetun putkijohtokaivannon suunnitteluun 5) kuvata maa- ja jätepatojen rakennetyypit ja niiden kestävyyden kannalta keskeisimmät mitoitustilanteet 6) tuntee ajoneuvo- ja junaliikenteestä maaperän kautta välittyvän tärinän etenemiseen ja rakenteisiin siirtymiseen liittyvät perusperiaatteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Geotekniikan merkitys yhdyskuntien maankäytön suunnittelussa. Kuntien geotekniset tehtävät. Pohjatutkimusaineiston tallentaminen ja hyväksikäyttö. Esirakentaminen.     
2. Maa- ja louhospenkereiden perustaminen ja pohjanvahvistus sekä luiskien tuenta- ja vahvisterakenteet.     
3. Putkijohtojen perustaminen ja putkijohtokaivannot.     
4. Maa- ja jätepadot sekä tulvasuojelurakenteet.     
5. Liikennetärinän haittavaikutukset ja niiden estäminen.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosanan määräytyminen: tentti 2/3 ja harjoitustyö 1/3.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Aluesuunnittelun pohjatutkimusohjeet (ALPO-86)   SGY         Kyllä   
Kirja   Geosynteettiset tuotteet georakentamisessa   SGY         Ei   
Kirja   Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeet (KUPO 92)   SGY         Ei   
Kirja   Paalutusohje (RIL 254-2011)   RIL         Ei   
Kirja   Pohjarakennusohjeet (RIL 121)   RIL         Ei   
Kirja   Putkikaivanto-ohje (RIL 194)   RIL         Kyllä   
Luentokalvot   Luennot ja luennolla jaettu ja ilmoitettu opetusmateriaali           Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-22111 Maamekaniikka Pakollinen   1

1 . tai RAK-22110 Geotekniikka 6 opVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-23610 Yhdyskunnan geotekniikka, 5 op MPR-5210 Yhdyskunnan geotekniikka, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019