RAK-23530 Perustusten vahvistaminen, 5 op
Underpinning

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Tim Länsivaara

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23530 2019-01 1 - 2 Mika Knuuti
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö sekä tentti luennoista, luennoilla jaetusta opetusmateriaalista ja kurssikirjoista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) tunnistaa vanhoihin perustuksiin ja perustustapoihin liittyvät tyypilliset ongelmat 2) määritellä perustusten vahvistamisen suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä tarvittavat tutkimukset sekä niiden tavoitteet 3) esittää yleisimmät perustusten kuormansiirtorakenteet ja niiden toimintaperiaatteet 4) esittää perustusten vahvistamiseen tyypillisesti soveltuvat menetelmät 5) määritellä rakennuksen ja tontin kuivatuksen korjaamisen tavoitteet ja keinot

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vanhat perustustavat.     
2. Perustusten vaurioitumisen ja vahvistustarpeen syyt sekä perustusten kunnon selvittäminen.     
3. Perustusten korjaus- ja vahvistusmenetelmät sekä syventäminen.     
4. Erikoispaalutukset. Maapohjan vahvistaminen ja pohjaveden alenemisen estäminen.     
5. Rakentaminen, valvonta ja tarkkailumittaukset.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosanan määräytyminen 2/3 tentti ja 1/3 harjoitustyöt.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Korjausrakentaminen V; perustukset (RIL 174-5)   RIL       Helsinki 1991   Kyllä   
Kirja   Perustusten vahvistusmenetelmät korjausrakentamisessa   Tawast Ismo       Tampereen teknillinen korkeakoulu, Geotekniikan laitos, Julkaisu 26, Tampere 1993   Kyllä   
Kirja   Porapaalutusohje   Tiehallinto       Vuosi 2001   Kyllä   
Kirja   RR-paalutusohje   Rautaruukki Oy       Vuosi 2002   Kyllä   
Kirja   Underpinning and Retention   Thorburn S. & Littlejohn J.F.       Vuosi 1993   Kyllä   
Kirja   Vanhojen perustusten korjaaminen ja vahvistaminen   Holmberg Henrik       VTT, Tiedotteita 88, Espoo 1982   Kyllä   
Luentokalvot     TTY, Maa- ja pohjarakenteet       Luentokalvot ja luennoilla jaettu materiaali.   Kyllä   
Tutkimus   Drilled Steel Pipes in Underpinning and Bridge Foundations   Eronen Sami       Tampere University of Technology. Laboratory of Foundation and Earth Structures. 2001   Kyllä   
Tutkimus   Puupaalujen rakenteellisen kantokyvyn tarkastaminen   Pitkänen Juha       Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston tiedote 79/1999   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-22111 Maamekaniikka Suositeltava    
RAK-23511 Pohjarakenteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-23530 Perustusten vahvistaminen, 5 op MPR-5120 Perustusten vahvistaminen, 5 op  

Päivittäjä: Knuuti Mika, 30.08.2019