RAK-23511 Pohjarakenteet, 5 op
Foundation Engineering Structures

Vastuuhenkilö

Tim Länsivaara

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23511 2019-01 3 - 4 Mika Knuuti
Tim Länsivaara

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) esittää pohjarakennussuunnittelun yleisen kulun 2) määritellä pohjarakenteiden mitoituksessa tarkasteltavia rajatiloja ja soveltaa sekä kokonais- että osavarmuuslukumenetelmiä 3) esittää kuivanapidon ja routasuojauksen periaatteet 4) soveltaa kantavuuskaavaa anturaperustuksen suunnittelussa 5) nimetä pohjanvahvistuksen tärkeimmät tavoitteet ja ryhmitellä pohjanvahvistusmenetelmät 6) esittää Suomessa käytettävät paalutyypit sekä tunnistaa paalujen toimintatavat ja geoteknisen kestävyyden määrittämisperiaatteet 7) luetella tukiseinätyypit sekä niiden tärkeimmät ominaisuudet ja vertailla eri tuentatapoja 8) määritellä rakenteiden geodynamiikkaan liittyviä keskeisiä käsitteitä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Pohjarakennussuunnittelun sisältö.     
2. Maanvaraiset perustukset. Pohjanvahvistus.     
3. Paaluperustukset, erityisesti suur- ja erikoispaalut.     
4. Kuivanapito ja routasuojaus. Pihojen suunnittelu.     
5. Syvät rakennuskaivannot. Maan ja rakenteen yhteistoiminta. Geodynamiikan perusteet ja koneperustukset.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosanan määräytyminen: 2/3 tentti ja 1/3 harjoitustyöt.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-22111 Maamekaniikka Pakollinen   1

1 . tai RAK-22110 Geotekniikka (6 op)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-23511 Pohjarakenteet, 5 op RAK-23510 Pohjarakenteet, 6 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019