RAK-23420 Kalliorakenteiden suunnittelu, 5 op
Design of Rock Engineering Structures

Vastuuhenkilö

Kari Pylkkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23420 2019-01 3 - 4 Kari Pylkkänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan - luetella ja erotella kalliorakenteiden suunnittelun työvaiheet ja tehtävät kalliorakennushankkeen eri suunnitteluvaiheissa - huomioida lainsäädäntö-, turvallisuus- ja ympäristövaikutustekijät suunnittelun eri vaiheissa - erottaa ja tulkita erilaiset potentiaaliset sortumatyypit ja kertoa niiden hallinnasta sekä kuvata ja vertailla lujitus- ja tuentamenetelmien käyttöä ja käytettävyyttä - kuvata kalliomekaanisten parametrien määrittämistavat ja selittää niiden tarve sekä hyödyntäminen kalliorakenteiden suunnittelussa - kuvata ja perustella kalliossa esiintyvän jännitystilan sekä luetella sen mittausmenetelmät, selittää niiden periaatteet ja käyttötavat - selittää kallion tiiveyden/vuotoveden mittaustavat ja kallion tiivistysmenetelmät ja niihin liittyvät laskelmat - soveltaa eri mallinnus- ja simulointimenetelmiä kalliotilojen suunnittelussa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kalliorakennushankkeiden suunnittelun vaiheet  Lainsäädäntö- turvallisuus ja ympäristötekijät suunnittelussa  Kallioperätutkimukset eri suunnitteluvaiheissa 
2. Sortumatyypit, kalliomekaaniset parametrit  Mallinnus ja simulointi   
3. Kalliorakenteiden lujitustavat ja lujituksen mitoitus     
4. Kalliorakenteiden kuivatus ja tiivistys  Tunnelirakenteiden eristys   
5. Rakenteiden seurantamittaukset  Ympäristövaikutusten seurantamittaukset   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-22411 Kalliorakennustekniikan perusteet Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019