RAK-23350 Infrarakenteiden tekninen suunnittelu, 5 op
Technical Design of Infrastructures

Vastuuhenkilö

Pauli Kolisoja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23350 2019-01 1 - 2 Pauli Kolisoja
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt sekä tentti kurssikirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisällöstä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa selittää infrarakenteiden käyttöikään vaikuttavat kuormitustekijät ja niiden vaikutusmekanismit - osaa kuvata sitomattomien karkearakeisten materiaalien mekaaniseen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät - osaa kuvata bitumisilla ja hydraulisilla sideaineilla sidottujen infrarakennemateriaalien mekaaniseen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ja vaurioitumismekanismit - osaa ratkaista liikenteen kuormittamassa väylärakenteessa vaikuttavat rasitukset kerrosrakennemallinnusta käyttäen ja arvioida rakenteen käyttöikää laskemiinsa rasitussuureisiin perustuen - tuntee elementtimenetelmän käyttösovellutuksia väylärakenteiden mekaanisen toiminnan mallinnuksessa - osaa selittää roudan tunkeutumissyvyyteen vaikuttavat tekijät sekä routimisilmiön vaikutukset infrarakenteissa - osaa selittää infrarakenteissa käytettävien kuivatusratkaisujen suunnitteluperiaatteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sitomattomien materiaalien mekaaninen käyttäytyminen  Palautuvat ja palautumattomat muodonmuutokset ja niihin vaikuttavat tekijät   
2. Bitumilla sidottujen materiaalien mekaaninen käyttäytyminen   Bitumilaadut ja niiden mekaaniset ominaisuudet Palautuvat muodonmuutokset ja niihin vaikuttavat tekijät Väsymiskestävyys ja sen mittaaminen Deformaatiokestävyys ja sen mittaaminen Kulutuskestävyys nastarenkaita vastaan    
3. Väylä- ja kenttärakenteiden mekaanisen toiminnan mallintaminen  Kerrosrakennemallit Elementtimallinnus Tietomallinnuksen soveltaminen suunnittelussa    
4. Routimisilmiö ja roudan syvyyteen perustuva routamitoitus  Routanousun laskenta ja routanousuun perustuva mitoitus  Erityiskysymyksiä (mm. konvektioon perustuva lämmön siirtyminen)  
5. Kuivatuksen suunnittelu  Kuivatuksen merkitys Kuivatusrakenteet/-ratkaisut    
6. Infrarakentamisen ympäristövaikutukset, mittaaminen ja rajoittaminen      

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Leppänen Minna, 19.03.2019