RAK-22411 Kalliorakennustekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Rock Engineering

Vastuuhenkilö

Kari Pylkkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-22411 2019-01 1 Maria Penttilä
Kari Pylkkänen
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan - kuvata kallion käyttömahdollisuudet erilaisten tilojen sijoittamiseen - hyödyntää kallioperägeologista tietoa ja kallioluokitusmenetelmiä kalliotilan alustavaan sijoitussuunnitteluun ja lujitustavan valintaan - kuvata avo- ja luola-/tunnelilouhinnan perusperiaatteet, -tavat ja -erot kuvata louhinnan työvaiheita ja -menetelmiä, kalustoa, räjähdysaineita ja viranomaismääräyksiä - luetella kallion lujitustapoja ja työssä käytettäviä materiaaleja, kalustoa ja työvaiheita - kuvata lujitustapojen toimintaperiaatteita ja laadunvarmistusmenettelyjä - alustavasti määritellä kalliotilojen kuivatus- ja tiivistystarvetta ja esittää ratkaisuvaihtoehtoja sekä luetella niissä käytettävät materiaalit, kaluston ja työvaiheet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kalliorakentaminen Suomessa ja Pohjoismaissa ja kalliotilojen erilaiset käyttömuodot  Kalliorakentaminen ja kaavoitus  Kalliotilojen turvallisuus 
2. Kallioperän rakennettavuus, rakennepiirteet ja kallioluokitusmenetelmät  Kallioluokitusmenetelmiin liittyvät lujitustavat  Kallioperätutkimukset, kallion jännitystila ja pohjavesi 
3. Kalliotilojen rakennusmenetelmät ja louhinnan perusteet  Kallion louhittavuus ja porattavuus  Räjähdysaineet ja nallit, louhinnan viranomaismääräykset 
4. Kalliorakenteiden lujitusmenetelmien perusteet: ruiskubetonointi ja pultitus  Lujituksessa käytetyt materiaalit ja työsuorituksen perusteet  Lujituksen laadunvalvonta 
5. Kalliotilojen kuivatuksen ja tiivistyksen perusperiaatteet  Kuivatukseen ja tiivistykseen käytettävät materiaalit ja kalusto  Kuivatuksen ja tiivistyksen työsuoritus ja laadunvalvonta 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-21001 Geotekniikan perusteet Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
tai pakollinen esitieto: RAK-21000 Maa- ja pohjarakennustekniikan perusteet 5 opVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-22411 Kalliorakennustekniikan perusteet, 5 op RAK-22410 Kalliorakennus, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019