RAK-22330 Väylien geometria ja rakenne, 5 op
Design of Roads and Streets

Vastuuhenkilö

Pauli Kolisoja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-22330 2019-01 3 - 4 Pauli Kolisoja
Jouni Sivenius

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tunnistaa maanteiden ja katujen suunnitteluprosessin päävaiheet - osaa luetella ja selittää liikenneväylien geometriseen suunnitteluun liittyviä keskeisiä mitoitusperusteita ja -tekijöitä - osaa mitoittaa liikenneväylien fyysisiä dimensioita ja laskea väyläelementtien perusgeometriaa - on tutustunut liikenneinfran CAD-suunnitteluun ja tietomallinnuksen perusteisiin ja osaa kuvata niiden käyttömahdollisuuksia väyläsuunnittelussa - tuntee tavallisimmat liittymäratkaisut ja osaa tarkastella niitä liikenneturvallisuuden ja toimivuuden näkökulmista - osaa kuvata miten ympäristö otetaan huomioon tiensuunnittelussa - osaa selittää liikenneväylien kuivatuksen suunnittelun periaatteet - osaa luetella teiden ja katujen rakennetyypit ja rakennekerrosmateriaalit - osaa kuvata tie- ja katurakenteita rasittavat kuormitustekijät - osaa soveltaa tavoitekantavuusarvoon perustuvaa kuormituskestävyysmitoitusmenettelyä sekä laskennalliseen routanousuun perustuvaa mitoitusmenetelmää.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teiden ja katujen vaiheistettu suunnitteluprosessi  Tietomallipohjainen CAD-suunnittelu   
2. Ajotekniset mitoitusperusteet      
3. Poikkileikkauksen valinta ja mitoitus  Linjaus, tasaus ja sivukaltevuusjärjestelyt   
4. Liittymätyypit ja niiden valinta.      
5. Ympäristön huomioon ottaminen tiensuunnittelussa.      
6. Liikenneväylien pinta- ja syväkuivatus     
7. Tierakenne ja rakenteen suunnittelun lähtökohdat  Kuormituskertaluku, kuormitusluokat ja tavoitekantavuudet   
8. Alusrakenteen arviointi ja luokittelu sekä mitoitusparametrit  Kuormituskestävyysmitoitus Odemarkin menetelmällä   
9. Routamitoitus sallitun laskennallisen routanousun menetelmällä     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019