TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu, 5 op
Software Design

Vastuuhenkilö

Terhi Kilamo, Hannu-Matti Järvinen, Outi Sievi-Korte, Kari Systä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-20200 2019-01 3 - 4 Outi Sievi-Korte
Kari Systä
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyö. Molempien arvostelu vaikuttaa arvosanaan.

Osaamistavoitteet

Arvosanan hyvä kurssilta saavuttanut opiskelija pystyy osallistumaan laajemman ohjelmiston suunnitteluun ja toteuttamiseen ja osaa jakaa ohjelman järkeviin osakokonaisuuksiin hyödyntäen ohjelmistossa esimerkiksi rajapintoihin ja periytymiseen liittyviä tekniikoita. Hän ymmärtää yleisimmät ohjelmien toteuttamiseen liittyvät suunnittelumallit ja pystyy tulkitsemaan ja kehittämään ohjelmia, joissa näitä on hyödynnetty.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija ymmärtää suunnitteluratkaisujen vaikutuksen työnjakoon sekä ohjelman laajennettavuuteen ja ylläpidettävyyteen.   Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa suurehkoja ohjelmia, joiden toteuttaminen voidaan jakaa usean kehittäjän kesken.  Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tehokkaasti ylläpidettäviä ohjelmistoja.  
2. Opiskelija ymmärtää rajapinnan yleisen käsitteen.  Opiskelija osaa suunnitella rajapintoja.  Opiskelija osaa valita kuhunkin tilanteeseen sopivan rajapinnan. 
3. Opiskelija tuntee ja ymmärtää yleisimmät suunnittelumallit (ns. GOF patterns)  Opiskelija osaa soveltaa suunnittelumalleja omissa ohjelmissaan.   
4. Opiskelija tuntee hyvän oliosuunnittelun ja ¿ohjelmoinnin periaatteet.  Opiskelija osaa soveltaa hyvä oliosuunnittelun ja ¿ohjelmoinnin periaatteita omissa ohjelmissaan.   
5. Opiskelija ymmärtää resurssien hallinnan perusteet ¿ esimerkiksi olioiden elinkaareen.  Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmia jotka ovat luotettavia ja resurssitehokkaita.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy tentistä, harjoitustyöstä ja viikkoharjoituksista saatavan kokonaispistemäärän mukaan (karkeasti 43% tentti, 43% harjoitustyö ja 14% viikkoharkat). Viikkoharjoitukset keskittyvät tarjoamaan käytännön koodauskokemusta kurssin aihealueesta painottuen erityisesti erilaisten suunnittelumallien ja tekniikoiden toteuttamiseen ja hyödyntämiseen (läsnäolo ei ole pakollista, tehtävät voi tehdä etukäteen kotona). Harjoitustyössä mitataan kykyä soveltaa luennoilla ja harjoituksissa käytyjä asioita. Kiitettävä arvosana harjoitustyön osalta vaatii esitietokursseilta tuttujen asioiden hyödyntämistä ja kurssilla opittujen asioiden soveltamista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu, 5 op OHJ-1450 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op  

Päivittäjä: Systä Kari, 21.08.2019