PLA-32832 Web-järjestelmät, 5 op
Web-Based Systems

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksessa noudatetaan ns. käänteisen luokkahuoneen periaatetta siten, että varsinaista ennalta määriteltyä luento-opetusta ei ole. Kontaktitunnit on varattu ensisijaisesti tehtävien ratkaisuun ja tehtäviin liittyviin demonstraatioihin. Osallistujien odotetaan tutustuvan ao. taustamateriaaliin itsenäisesti ennen kontaktitunteja.

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna osallistumatta kontaktiopetukseen.

Vastuuhenkilö

Timo Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32832 2019-01 4 - 5 Timo Mäkinen
harjoitustehtävät, tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään web-ympäristössä toimivan sovelluksen hallittavaksi, olioista ja moduuleista muodostuvaksi, kokonaisuudeksi. Opiskelija osaa myös käyttää web-sovellusten kehittämisessä ajanmukaisia tekniikoita sekä hyödyntää keskeisiä ympäristön tarjoamia ohjelmointirajapintoja. Opiskelija tuntee selain- ja palvelinsovelluksen välisen kommunikoinnin periaatteet sekä osaa integroida tietokannan osaksi web-sovellusta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Web-sovellusten toiminnan periaatteita     
2. JavaScript     
3. Komponenttipohjaiset selainsovellukset    React 
4. Palvelipään ohjelmoinnista    Node.js, Express 
5. Tietokanta web-sovelluksissa    MongoDB, Mongoose 
6. Sovelluksen tilan hallinnasta    Redux 
7. Web-sovellusten testaus     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso on jaettu moduuleihin, joista kunkin ytimenä on oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaava tehtäväsarja. Kurssin arvosana perustuu opiskelijan ratkaisemiin tehtäviin ja tehtäviin pohjautuvaan tenttiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Syväsukellus moderniin websovelluskehitykseen   Matti Luukkainen       Materiaalista käytetään tuoreinta, ennen kurssitoteutusta julkaistua, versiota.   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Web technology for developers   MDN Web Docs         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-32101 Olio-ohjelmointi Suositeltava    
PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat Suositeltava    
PLA-32812 Johdatus web-ohjelmointiin Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Osallistujalta odotetaan olio-perustaisen ohjelmoinnin, web-tekniikoiden (HTML, CSS, JavaScript) sekä tietokantojen perusteiden tuntemusta. Näitä tietoja käsitellään opintojaksoilla Olio-ohjelmointi, Johdatus web-ohjelmointiin ja Tiedonhallinta ja tietokannat.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32832 Web-järjestelmät, 5 op PLA-32831 Web-selainohjelmointi , 4 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019