PLA-12501 Tilastolliset menetelmät, 4 op
Statistical Methods

Lisätiedot

Luennot ovat vidotallenteina. Suoritus ohjatuilla harjoituksilla ja itsenäisesti tehtävillä harjoitustöillä. Minimiläsnäolosuositus: ohjatut harjoitukset 3h joka toinen viikko

SEFI Core Level 2

Ohjelmisto: Matlab

Vastuuhenkilö

Juha Tanttu, Frank Cameron

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-12501 2019-01 3 - 4 Frank Cameron
Juha Tanttu
Hyäksytysti suoritetut ohjatut ja itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tilastollisten menetelmien peruskäsitteet, osaa käyttää yhden ja kahden otoksen ongelmissa tilastollisia perusmenetelmiä, osaa soveltaa menetelmiä todeliseen dataan ja ymmärtää myös menetelmien rajoitukset.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Datan kuvaaminen - histogrammi - laatikkojanakuvaaja - kvantiilikuvaajat   empiirinen kertymäfunktio   
2. Tilastolliset tunnusluvut ja niiden jakaumat - otoskeskiarvo - otosvarianssi - mediaani     
3. Estimointi ja luottamusvälit - odotusarvon luottamusväli - kahden odotusarvon erotuksen luottamusväli - varianssin luottmusväli - kahden varianssin suhteen luottamusväli  - ennustusväli - binomijakauman p-parametrin estimointi  bootstrap-menetelmät toleranssirajat normaalijakaumalle 
4. Hypoteesin testaus - peruskäsitteet: H0, H1, p-arvo - testin teho - odotusarvon testi - varianssin testi - paritettu t-testi   - yhteys luottamusvälin estimointiin - osuuden testaus - yhteensopivuustesti    
5. Ei-parametriset menetelmät - riippumattomuuden testaus - homogeenisuuden testaus - merkkitesti  Wilcoxonin merkkitesti Mann-Whitneyn testi Kruskal-Wallisin tsti  Runs testi 
6. Lineaarinen regressio ja korrelaatio   regressiokertoimien luottamusvälit  luottamusväli ja ennustusväli regressiomallin vasteelle epälineaarisuudet regressiomallissa 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Probability and Statistics for Engineers and Scientists   Walpole et. al   978-0-321-748243-9     9. painos tai uudempi   Ei   
Luentokalvot   TM luentopohjat   Juha T. Tanttu       Jaetaan Moodlen kautta   Ei   
Muu verkkomateriaali   TM luentovideot   Juha T. Tanttu       Jaetaan Moodlen kautta   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät, 4 op PLA-12500 Tilastolliset menetelmät, 3 op  
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät, 4 op PLA-12502 Tilastolliset menetelmät, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019