PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta, 4 op
Probability Calculus

Lisätiedot

Luennot ovat videotallenteina. Kurssi suoritetaan harjoitustehtävillä. Osa harjoituksista käsitellään ohjatuissa harjoituksissa, joissa on suositeltavaa olla läsnä minimissään noin joka toinen viikko. Osa harjoituksista tehdään itsenäisesti ja palautetaan Moodleen. Erikoistapauksissa kurssin kaikki harjoitustehtävät voi palauttaa Moodleen. Tällöin tehtävien tarkistus täytyy sopia erikseen kurssin opettajan kanssa.

Vastuuhenkilö

Juha Tanttu, Frank Cameron

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-12401 2019-01 1 - 2 Frank Cameron
Juha Tanttu
Kurssi suoritetaan harjoitustehtävillä, joista osaan saa ohjausta harjoituksissa osa palautetaan Moodleen.

Osaamistavoitteet

Kurssin päätavoite on luoda opiskelijalle riittävä todennäköisyyslaskennan osaaminen tilastollisten menetelmien kurssia varten. Opiskelija tuntee todennäköisyyslaskennan keskeiset peruskäsitteet ja niiden määritelmät. Osaa laskea kombinaatioiden ja permutaatioiden määrän. Ymmärtää satunnaismuuttujan ja todennäköisyysjakauman käsitteet yhden ja kahden muuttujan tapauksessa. Osaa käyttää kertymäfunktiota todenäköisyyksien laskennassa. Osaa laskea satunnaismuuttujan odotusarvon ja varianssin. Tuntee tavallisimmat diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysjakaumat sekä osaa soveltaa niitä harjoitustehtäviin. Osaa laskea käsitellyillä jakaumilla MATLABin statistical toolboxin avulla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet  MATLABIn statistical toolboxin käyttö   todennäköisyyksien simulointi MATLABlla 
2. Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat -todennäköisyysfunktiot -tiheysfunktiot KERTYMÄFUNKTIO      
3. Odotusarvo ja varianssi     
4. Diskreettejä jakaumia - tasainen jakauma - binomijakauma - poissonin jakauma - hypergeometrinen jakauma - negatiivinen binomijakauma   jakaumat MATLABIn statistical toolboxin avulla    
5. Jatkuvia jakaumia - tasainen jakauma - normaalijakauma - gammajakauma - eksponenttijakauma - erlangin jakauma  jakaumat MATLABIn statistical toolboxin avulla    
6. Satunnaismuuttujien muunnokset    Satunnaislukujen generointi ja käyttö 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssi suoritetaan harjoitustöillä. Osan harjoituksista voi hyväksyttää ohjatuissa harjoituksissa. Itsenäisesti tehtävät harjoitukset palautetaan Moodleen ja ne arvostellaan . Kurssin kokonaispisteistä 50% tulee ohajtuista harjoitustehtävistä ja toiset 50% itsenäisesti tehtävistä harjoitustöistä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Probability and Statistics for Engineers and Scientists   Walpole et al.   978-0-321-74823-2     9 painos tai uudempi. käsitellään luvut 2-7   Ei   
Luentokalvot   luentopohjat   Juha T. Tanttu       jaetaan Moodlen kautta   Ei   
Muu verkkomateriaali   luentovideot   Cameron & Tanttu       jaetaan Moodlen kautta   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-11311 Matematiikka P1 Suositeltava    
PLA-11321 Matematiikka P2 Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
MATLABin perusteiden osaaminen välttämätöntä, vanhat 4 op versiot MATP1 ja MATP2 kursseista okVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta, 4 op PLA-12400 Todennäköisyyslaskenta, 3 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019