PLA-12202 Diskreetti matematiikka, 5 op
Discrete Mathematics

Lisätiedot

SEFI Core Level 2
Kurssin luennot ovat videotallenteita, joita opiskelijat voivat itsenäisesti katsoa.

Suoritustapa: Opiskelija voi suorittaa kurssin osallistumalla lopputenttiin tai keräämällä riittävästi pisteitä seuraavista:
1. verkkohaastattelut (Skype tai vastaava), joissa opettaja kysyy harjoitustehtävien ratkaisuista
2. kaksi välikoetta, jotka pidetään läsnäolopäivinä
3. harjoitustyö


Vastuuhenkilö

Juha Tanttu, Timo Ranta, Frank Cameron

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-12202 2019-01 3 - 4 Frank Cameron
Suoritustapa: Opiskelija voi suorittaa kurssin osallistumalla lopputenttiin tai keräämällä riittävästi pisteitä seuraavista:
1. verkkohaastattelut (Skype tai vastaava), joissa opettaja kysyy harjoitustehtävien ratkaisuista
2. kaksi välikoetta, jotka pidetään läsnäolopäivinä
3. harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Kurssissa perehdytetään logiikan ja diskreetin matematiikan käsitteisiin, joita käytetään usein ohjelmointikielissä, tietokantajärjestelmissä ja algoritmeissa. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kvanttorit ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa osoittaa yksinkertaisia lauseita oikeaksi. Opiskelija ymmärtää mikä on relaatio, käänteisrelaatio ja kahden relaation yhdistäminen. Opiskelija ymmärtää seuraavat relaation ominaisuudet: refleksiivisyys, epärefleksiivisyys, symmetrisyys, epäsymmetrisyys ja transitiivisuus. Opiskelija ymmärtää mikä on funktio, funktion määrittelyjoukko, funktion mallijoukko, funktion arvojoukko, injektio, surjektio ja käänteisfunktio. Opiskelija ymmärtää mikä on ero rekursiivisen ja ei-rekursiivisen funktioiden välillä. Opiskelija osaa laskee sekä rekursiiviset että ei-rekursiiviset yksinkertaiset pseudokoodiproseduurit. Opiskelija osaa laskea kahden luonnollisten luvun suurimman yhteisen tekijän. Opiskelija osaa käyttää modulaariaritmetiikkaa. Opiskelija ymmärtää graafeihin liittyviä käsiteitä: pisteet, viivat, pisteen aste, yhtenäisyys, kulku, polku, jne. Opiskelija ymmärtää graafeja käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten pseudokoodiproseduureja.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Todistaminen - olemassaolokvanttori ja kaikkikvantttori - suoratodistus - epäsuora todistus ristiriidan avulla      
2. Relaatiot - relaatioiden yhdistäminen - relaatioiden ominaisuuksia - osittaisjärjestysrelaatio - ekvivalenssirelaatio - sulkeumat     
3. Funtiot - lukufunktioita: div, mod, max, min jne - proseduuri     
4. Induktio ja rekursio - induktiivisesti määritelty joukko - rekursiivinen funktio ja proseduuri - matemaatinen induktio - rakenteellinen induktio     
5. Graafi ja graafifunktioita - graafiin liittyvät käsitteet - graafin läpikulku - lyhyimmän polun tehtävä - kevyin virittävä puu - Eulerin polku ja Hamiltonin polku     
6. Jaollisuus - Eukleideen algoritmi     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus   Diskreettimatematiikan perusteet   Frank Cameron       Opiskelija saa käyttää tätä kokeessa ja tentissä.   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   luetovideot ja kalvot   Frank Cameron       jaetaan Moodle kautta   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-11311 Matematiikka P1 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-12202 Diskreetti matematiikka, 5 op PLA-12201 Diskreetti matematiikka, 4 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019