PLA-11321 Matematiikka P2, 5 op
Engineering Mathematics P2

Lisätiedot

Opintojakso koostuu videoluennoista ja ohjatuista laskuharjoituksista. Luennot ovat katsottavissa videotallenteina kurssin Moodlen kautta. Laskuharjoitusten tehtäväpaperit jaetaan opiskelijoille Moodlen kautta. Laskuharjoituksen aikana opiskelija voi esittää opettajille niitä kysymyksiä, joita tehtävien tekemisessä on tullut esiin, näyttää omia ratkaisujaan opettajille, saada opettajilta konsulttiapua tehtävien tekemiseen, saada opettajilta tukea kurssin matemaattisen sisällön ja siihen liittyvien ajatustapojen omaksumiseen sekä keskustella ja ratkoa tehtäviä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijalla on kaksi vaihtoehtoista tapaa opintojakson suorittamiseen: paperiset viikkokokeet Porissa joka toinen viikko tai exam-viikkokokeet TUNI-exam-verkostossa. Tarkemmat tiedot opintojakson suorittamisesta löytyvät erillisestä opintojaksokuvauksesta.

Vastuuhenkilö

Juha Tanttu, Tanja Palmroth

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-11321 2019-01 3 - 4 Tanja Palmroth
Juha Tanttu
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset sekä EXAM-näytöt tai paperikokeet. Tiedot on esitetty erillisessä opintojaksokuvauksessa kurssin Moodle-sivulla.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden Matematiikka P1 ja Matematiikka P2 suoritettuaan opiskelijalla on muiden matematiikan kurssien ja ammattiaineiden kurssien edellyttämät matemaattiset valmiudet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Funktiot, raja-arvot ja jatkuvuus.  Hyperboliset funktiot ja niiden käänteisfunktiot.  Raja-arvon epsilon-delta-todistukset. 
2. Derivaatta. Derivaatta erotusosamäärän raja-arvona, ketjusääntö, alkeisfunktioiden derivointi.  Käänteisfunktion derivaatta. Differentiaalilaskennan väliarvolause.  l'Hospitalin sääntö. 
3. Integrointi. Perusintegrointitekniikat (mm. osittaisintegrointi, integrointi sijoituksen avulla). Riemannin integraali.  Integraalin sovelluksia, kuten pinta-ala, kappaleen tilavuus, vaipan ala ja käyrän pituus.  Numeerinen integrointi. 
4. Ensimmäisen kertaluvun lineaariset ja separoituvat differentiaaliyhtälöt.  Differentiaaliyhtälöiden sovellukset.  Differentiaaliyhtälöiden numeerinen ratkaiseminen. 
5. Toisen kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt.  Korkeamman kertaluvun lineaarinen vakiokertoiminen yhtälö.   Differentiaaliyhtälöryhmät. 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Modern Engineering Mathematics   Glyn James   9781292080826     Kirjasta käydään erityisesti 10 ensimmäistä lukua.   Kyllä   
Opintomoniste   Insinöörimatematiikka 123   Kauhanen et al.       Saatavilla toteutuskerran Moodle-sivuilla.   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-11311 Matematiikka P1 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-11321 Matematiikka P2, 5 op PLA-11320 Matematiikka P2, 4 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 14.08.2019