MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2, 5 op
Topics in Mathematics Teacher Education 2

Lisätiedot

Opintojakson voivat sisällyttää tutkintoonsa vain opettajaksi opiskelevat.

Vastuuhenkilö

Elina Viro, Terhi Kaarakka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-67050 2019-01 1 - 2 Terhi Kaarakka
Elina Viro
Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suoritettu oppimisportfolio (päiväkirja ja viikkotehtävät).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija näkee oppilaita aktivoivan opetuksen ja tietotekniikan luomat mahdollisuudet matematiikassa sekä osaa konkreettisesti hyödyntää opetusteknologioita pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Hän kykenee myös luomaan sähköistä oppimateriaalia. Opiskelija on syventänyt taitojaan oppilaslähtöisestä ohjaamisesta matematiikassa ja osaa hyödyntää teoreettista osaamistaan käytännön opetuksessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opetusteknologioiden hyödyntäminen matematiikan opetuksessa     
2. Opiskelijalähtöinen ohjaaminen matematiikan opetuksessa     
3. Oppilaita aktivoiva matematiikan opetus     
4. Matematiikan opetus ammattikorkeakoulukontekstissa     
5. Tutkimusperustaisuus opetuksen kehittämisessä     

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti aineenopettajaksi aikoville. Kurssille voivat osallistua myös henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet kurssin MAT-60300 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä. Kurssilla on kuitenkin jonkin verran päällekkäistä sisältöä edellä mainitun kurssin kanssa.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019