MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1, 5 op
Topics in Mathematics Teacher Education 1

Lisätiedot

Opintojakson voivat sisällyttää tutkintoonsa vain opettajaksi opiskelevat.

Vastuuhenkilö

Elina Viro, Terhi Kaarakka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-60750 2019-01 3 - 4 Terhi Kaarakka
Elina Viro
Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suorittu harjoitustyö ja oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää nykyisen oppimiskäsityksen ja vallitsevien opetussuunitelman perusteiden vaikutukset matematiikan opetukseen sekä on kiinnostunut kehittämään omaa opettajuuttaan niiden mukaan. Opiskelija on omaksunut roolin oppimisen ohjaajana. Hän tuntee useita menetelmiä opettaa matematiikkaa ja osaa pohtia niiden pedagogista mielekkyyttä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Monipuoliset tavat opettaa matematiikkaa  Opetussuunnitelman perusteet (POPS, LOPS)   
2. Opiskelijalähtöinen ohjaaminen matematiikan opetuksessa  Kielentäminen   
3. Oppimateriaalit ja oppimisympäristö  Yritys oppimisympäristönä  TUTLAB oppimisympäristönä 
4. Arviointi  Tutustuminen matematiikan opetukseen eri tasoilla   

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti aineenopettajaksi aikoville 2.-3.-vuosikurssin opiskelijoille, jotka eivät ole vielä suorittaneet pedagogisia opintoja. Kurssille eivät voi päällekkäisten sisältöjen vuoksi osallistua opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kurssin MAT-60300 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä. HUOM! Kurssille ei oteta 1. vuoden opiskelijoita!Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1, 5 op MAT-60300 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019