MAT-02401 Vektorianalyysi, 5 op
Vector Calculus

Vastuuhenkilö

Merja Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-02401 2019-01 2 Merja Laaksonen
Pakolliset harjoitukset ja hyväksytysti suoritettu tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea gradientin, divergenssin ja roottorin ja hyödyntää erityisesti pallosymmetrisille kentille "nablaussääntöjä". Opiskelija osaa parametrisoida viivoja, laskea reaaliarvoisten ja vektoriarvoisten funktioiden viivaintegraaleja, laskea konservatiivisen vektorikentän potentiaalifunktion ja käyttää sitä viivaintegraalin laskemiseen. Opiskelija osaa parametrisoida pintoja käyttäen mm. sylinteri- ja pallokoordinaatteja, laskea pinnan normaalivektorin, reaaliarvoisten ja vektoriarvoisten funktioiden pintaintegraaleja ja käyttää hyväksi Greenin ja Gaussin lauseita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Gradientti, divergenssi ja roottori ja niihin liittyvät laskusäännöt.    Laplacen operaattori. 
2. Käyrä ja sen parametrisointi, derivaatta ja sileys, suunnistus ja vastakäyrä,viivan pituus, reaaliarvoisen funktion viivaintegraali ja vektorikentän viivaintegraali. Greenin lause ja Gaussin lause tasossa.  Viivan massa ja massakeskipiste.    
3. Konservatiivinen vektorikenttä, potentiaalifunktio ja sen laskeminen, peruslause ja riippumattomuus tiestä.     
4. Pinta ja sen parametrisointi, pinnan pinta-ala, reaaliarvoisen funktion pintaintegraali, pinnan suunnistus ja reunakäyrä, vektorikentän vuo ja Gaussin lause.  Pinnan massa ja massakeskipiste, Stokesin lause.   
5.   Ohjelmiston käyttö opintojakson laskutehtävien ratkomisen tukena.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson suoritus koostuu pakollisista harjoituksista ja tentistä. Hyvä taito ratkaista ydinainekseen liittyviä suoraviivaisia laskutehtäviä riittää opintojakson läpäisemiseen arvosanalla 3. Arvosanan 4 tai 5 saavuttaakseen opiskelijan on osattava laskea myös täydentävään tietämykseen liittyviä ja soveltavampia laskutehtäviä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-01110 Insinöörimatematiikka A 1 Pakollinen    
MAT-01210 Insinöörimatematiikka A 2 Pakollinen    
MAT-01310 Insinöörimatematiikka A 3 Pakollinen    
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitiedoiksi käyvät myös kaikki vastaavat Insinöörimatematiikan ja Matematiikan peruskurssit sekä Insinöörimatematiikka 4, joka vastaa uutta kurssia Usean muuttujan funktiot. Opintojaksoista ei vaadita suoritusmerkintää, mutta asiat pitää hallita.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-02401 Vektorianalyysi, 5 op MAT-02400 Vektorianalyysi, 4 op  

Päivittäjä: $course.modifier, 04.07.2019