MAT-02100 Usean muuttujan funktiot, 5 op
Multivariable Calculus

Vastuuhenkilö

Merja Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-02100 2019-01 3 Jani Hirvonen
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja tentti saman toteutuskerran aikana.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tutkia ja havannollistaa kahden muuttujan reaaliarvoisen funktion käyttäytymistä kuvaajan ja tasa-arvokäyrien avulla, laskea usean muuttujan funktion raja-arvoja, ensimmäisen ja korkeamman kertaluvun osittaisderivaatat, gradientin ja suunnatun derivaatan sekä hakea lokaaleja ja globaaleja ääriarvoja. Opiskelija osaa muodostaa vektoriarvoisen funktion derivaattamatriisin ja käyttää ketjusääntöä. Opiskelija osaa laskea taso- ja avaruusintegraaleja projisoituvissa joukoissa ja käyttää integroinnissa napa-, sylinteri- ja pallokoordinaatteja. Opiskelija osaa myös lukea ja kirjoittaa yksinkertaisia todistuksia. Opiskelija osaa esittää ratkaisunsa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. 1 USEAN MUUTTUJAN REAALIARVOISET FUNKTIOT: Kahden muuttujan reaaliarvoisen funktion kuvaaja ja tasa-arvokäyrät. Usean muuttujan reaaliarvoiset funktiot: raja-arvo ja jatkuvuus, osittaisderivaatat, korkeammat osittaisderivaatat, suunnattu derivaatta ja gradientti.   Lineaarinen approksimointi ja differentioituvuus.   Pallo, avoimet ja suljetut joukot. 
2. 2 USEAN MUUTTUJAN VEKTORIARVOISET FUNKTIOT: Derivaattamatriisi ja ketjusääntö.   Hessen matriisi ja Taylorin kaava.   
3. 3 ÄÄRIARVOTARKASTELUJA: Lokaalit ja globaalit ääriarvot.   Sidotut ääriarvot ja Lagrangen menetelmä.   
4. 4 TASO- JA AVARUUSINTEGRAALI: Laskeminen projisoituvissa joukoissa, laskeminen napa-, sylinteri- ja pallokoordinaatteja käyttäen.  Massakeskipiste, epäoleelliset integraalit.   Yleinen muuttujanvaihto, väliarvolause ja funktion keskiarvo. 
5.   Matlabin käyttö opintojakson laskutehtävien ratkomisen tukena.   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-01110 Insinöörimatematiikka A 1 Pakollinen    
MAT-01210 Insinöörimatematiikka A 2 Pakollinen    
MAT-01310 Insinöörimatematiikka A 3 Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
tai vastaavien opintojaksojen asioiden hallinta.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot, 5 op MAT-01460 Matematiikka 4, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019