MEI-70001 Johdatus lentotekniikkaan, 5 op
Introduction to Aircraft Engineering

Lisätiedot

Yhteistotetus Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Opintojakson luennot: DI Jouko Laitinen (TTY), TkT Antti Perttula (TAMK), TkT Jaakko Hoffren (Patria Aviation Oy)

Vastuuhenkilö

Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70001 2019-01 1 - 2 Jussi Aaltonen
Samuli Niemi
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, harjoitustyö ja tentti luentojen ja kirjallisuuden sisällöstä.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee erilaiset ilma-alustyypit, niiden sovellutusalueet ja pääominaisuudet - Opiskelija tietää lentotekniikan olennaiset osa-alueet - Opiskelija tuntee ilmailualaan liittyvien viranomaismääräysten taustan sekä omaksuu lentokelpoisuus- ja turvallisuusajattelun - Opiskelija osaa ilma-alusten huollon ja kunnossapidon perusteet - Opiskelija tuntee ilmailualan erilaiset organisaatiot

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ilma-alusten esittely, käyttötavat ja jaottelu     
2. Lentämisen perusteita ja päävoimiin liittyvät tekniikan alat   Ilmakehän ominaisuudet ja sääolot sekä niistä johtuvia järjestelmätarpeita    
3. Ilmailualan turvallisuusajattelu ja siihen liittyviä viranomaisvaatimuksia     
4. Lentokonetyypin elinkaari     
5. Ilmailuun liittyvä infrastruktuuri  Ilmailun tulot ja kustannukset    
6. Lentokoneen kunnossapitofilosofiat  Huoltojärjestelmät, MSG-3 jne.   
7. Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpito, bulletiinit, käsikirjat jne.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso sisältää kirjallisuuden, luennot ja harjoitustyön. Osaaminen arvioidaan tentin ja harjoitustyön perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-70001 Johdatus lentotekniikkaan, 5 op MEI-70000 Johdatus lentotekniikkaan, 4 op  

Päivittäjä: Aaltonen Jussi, 20.08.2019