MEI-50601 Kestävä tuotanto, 5 op
Sustainable Production

Vastuuhenkilö

Hasse Nylund

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-50601 2019-02 5 Hasse Nylund
Suoritusvaatimukset sovitaan tarkemmin osallistujien kesken.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden yhteiskunnalliseen muutokseen vaikuttavia päätöksiä ja toimenpiteitä kappaletavarateollisuuden näkökulmasta. Opiskelija saa käsityksen kestävän kehityksen mahdollisuuksista ja haasteista sekä kiertotalouden potentiaalista tuotantotoiminnassa. Opiskelija pystyy analysoimaan päivittäisen operatiivisen tekemisen ja tulevaan tähtäävän toiminnan merkityksiä kestävässä tuotantotoiminnassa ja osaa soveltaa erilaisia kehitysperiaatteita toiminnan kehittämiseen. Opiskelija saa valmiuksia toimia kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä osana kestävään liiketoimintaan tähtäävää organisaatiota.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kestävän kehityksen dimensiot (sosiaalinen, teknologinen, ekologinen, ekonominen ja poliittinen) kappaletavaratuotannon näkökulmasta.  Energia- ja ekotehokkaat järjestelmät ja prosessit. Tuotantotoiminnan turvallisuus ja sosiaalinen ulottuvuus.   
2. Kilpailukykyinen toiminta kestävän tuotannon näkökulmasta.  Hukan eliminointi ja arvontuotto tuotantotoiminnan kehittämisessä. Tuotantotoiminnan tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus.   
3. Mukautuvuus osana kestävää tuotantoa.  Tuotantotoiminnan uusiutuminen, joustavuus ja modulaarisuus.   
4. Kiertotalous kappaletavarateollisuudessa. Erityisesti kiertotalouden liiketoimintamallien vaikutus tuotantotoimintaan.  Esimerkkejä kiertotalouden hyödyntämisestä eri toimialoilla tuotteen elinkaaren vaiheissa.   
5. Kestävän kehityksen raportointi, tiedottaminen ja toiminta.  Kestävän kehityksen toiminnan mittarit ja mittaaminen.  Tämän sisältöalueen osalta opiskelijat voivat vapaammin valita syventymisen oman mielenkiintonsa näkökulmasta. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana muodostuu oppimispäiväkirjan (80%) ja ryhmässä tehtävän harjoitustyön (20%) perusteella. Harjoitustyön teema ja luonne saattavat muuttua opintojaksolla toteutuskertakohtaisesti, joten sen arviointikriteerit tarkentuvat toteutuskerran alussa. Alla on kuvattuna kurssiraportin arviointikriteerit.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-50601 Kestävä tuotanto, 5 op MEI-50600 Kestävä tuotanto, 4 op  

Päivittäjä: Nylund Hasse, 03.05.2020