MEI-11060 Mittaus K, 5 op
Measurement K

Lisätiedot

Kurssi ASE-1211 Mittaus A on tarkoitettu automaatiotekniikan opiskelijoille, BMT-1211 Mittaus B biotekniikan ja biolääketieteen tekniikan opiskelijoille, MEI-11060 Mittaus K konetekniikan opiskelijoille, ja MOL-11060 Mittaus M materiaalitekniikan opiskelijoille. Kaikilla edellämainituilla kursseilla on yhteisesti toteutettava alkuosa ja tämän jälkeen alakohtainen osuus. Muiden alojen opiskelijat voivat valita minkä opintosuunnan mukaisen Mittaus-aiheisen kurssin käyvät.

Vastuuhenkilö

Jouko Kiviö

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-11060 2019-01 3 - 4 Jouko Kiviö
Mikko Peltokangas
Hyväksytysti suoritetut tentti, laboratoriotyöt ja harjoitukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mittanormaalien ja mittausten laadussapitomenetelmien merkityksen, tunnistaa mittausjärjestelmän komponentit ja yleisimmät mittausanturit, osaa käyttää perusmittalaitteita sähköisten suureiden mittaamiseen ja arvioida mittausten suorituskykyä. Opiskelija ymmärtää, miten mittaussignaaleja muodostetaan ja osaa esittää muutaman yksinkertaisen signaalianalyysissa käytetyn menetelmän. Opiskelija ymmärtää keskeiset mittausjärjestelmiin liittyvät epäideaalisuudet ja mittausepävarmuuden käsitteen. Opiskelija hallitsee kone- ja tuotantotekniikan mittauksiin liittyviä keskeisiä käsitteitä ja erityispiirteitä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mitta-asteikot ja mittayksikköjärjestelmä, metrologian ja mittaustekniikan perusterminologiaa, mittanormaalit, mittausjärjestelmän rakenne  Mittanormaalien kehitys   
2. Mittausepävarmuus ja mittausten laadussapito: kalibrointi, jäljitettävyys, varmentaminen  Mittausten laadussapidon merkitys, mittausepävarmuuslaskenta  Mittausepävarmuuden informaatioteorian välinen yhteys 
3. Mittausjärjestelmän staattinen ja dynaaminen suorituskyky, mittausvirhe, taajuusvaste  Aika- ja taajuustason käyttäytymisen välinen yhteys  Laplace-muunnos, mittausjärjestelmien dynamiikan matemaattinen analyysi,  
4. Mittausanturit, perussuureille, (esim. pituus/siirtymä, lämpötila, paine, kiihtyvyys, voima) ja niiden fysikaalisia perusteita   Mittausantureiden ominaisuudet ja epäideaalisuudet  Mittausantureiden sähköiset peruskytkennät 
5. Sähköiset perusmittalaitteet (yleismittari, oskilloskooppi)   Mittauksen kuormitusvaikutus, sähköisten perusmittalaitteiden epäideaalisuudet ja niiden analysointi  Sähköiset sijaiskytkennät 
6. Mittaussignaalien muodostus, analogisen ja digitaalisen signaalin ero, AD-muunnos, Nyquistin näytteistysteoreema, kohina, häiriöt, mittauskortit  Signaalien muokkaus  Kohinan ja häiriöiden kytkeytymis- ja syntymekanismit 
7. Numeerisen laskentaohjelmiston peruskäyttö, data-analyysin perusteita (mm. lineaarinen regressio)   Kuvaan perustuva mittaus   
8. Kone- ja tuotantotekniikan mittauksiin liittyvät erityispiirteet ja keskeiset käsitteet      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy tentin, laboratoriotöiden ja harjoitusten perusteella. Harjoituksista voi saada arvosanaa korottavia bonuspisteitä. Kun opiskelija hallitsee ydinaineksen hyvin, on hänellä mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttaakseen opiskelijan on osattava myös täydentävän tietämyksen sarakkeen asioita. Arvosanaan 5 on mahdollisuus, jos täydentävän tietämyksen sarake osataan hyvin tai osataan sen lisäksi myös erityistietämyksen asioita. Jos opiskelijalla ydinaineksen hallinnassa on vähäisiä puutteita, on opiskelijalla mahdollisuus arvosanaan 1 tai 2 riippuen puutteiden määrästä. Näissäkin tapauksissa opiskelijan on ymmärrettävä mittauksiin liittyvä epävarmuuden käsite. Jos ydinaineksen hallinnassa on huomattavia puutteita, ei opiskelija läpäise kurssia.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-11060 Mittaus K, 5 op ASE-1120 Mittaus, 3 op  

Päivittäjä: Peltokangas Mikko, 09.12.2019