KEB-61050 Kemian perusteet, 3 op
Introduction to Chemistry

Lisätiedot

Tämä opintojakso ei korvaa opintojaksoja KEB-61100 Insinöörikemia tai KEM-61410 Laaja kemia 1, vaan antaa valmiudet niiden aloittamiseen. Tämä opintojakso voidaan kuitenkin käyttää myös vapaavalintaisiksi opinnoiksi. Kurssista on saatavilla yksityiskohtaisempia lisätietoja moodle-oppimisalustalta.

Vastuuhenkilö

Marja Asp-Lehtinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-61050 2019-01 1 Marja Asp-Lehtinen
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti luentojen, harjoitusten ja oppikirjan sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä atomin, molekyylin ja ionin ja hän osaa selittää miten ne ovat muodostuneet. Hän osaa nimetä yleisimpiä epäorgaanisia yhdisteitä. Opiskelija pystyy muodostamaan reaktioyhtälöitä ja tunnistaa reaktioyhtälön kertoimien yhteyden yhdisteiden ainemääriin ja sitä kautta yhdisteiden massoihin ja tilavuuksiin. Opiskelija osaa myös luokitella erilaisia epäorgaanisia reaktiotyyppejä ja osaa tasapainottaa hapetus-pelkistysreaktioita hapetuslukumenetelmällä. Opiskelija tunnistaa aineen eri olomuodot ja osaa käyttää kaasujen yleistä tilanyhtälöä laskettaessa ideaalikaasujen paineita, tilavuuksia, ainemääriä ja massoja. Opiskelija osaa määritellä hapot ja emäkset sekä tietää mikä on vahva happo ja mikä on vahva emäs. Hän osaa myös laskea näiden liuosten pH:n.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Peruskäsitteet. Atomit, molekyylit ja ionit. Yhdisteiden nimeäminen.     
2. Stoikiometria. Yhdisteen prosenttinen koostumus, kemiallinen kaava, reaktioyhtälö, stoikiometriset laskut.     
3. Hapettuminen ja pelkistyminen. Hapetusluku. Hapetus-pelkistysreaktioiden tasapainottaminen hapetuslukumenetelmällä.     
4. Kaasut. Kaasujen yleinen tilanyhtälö.     
5. Hapot ja emäkset. Vahva happo. Vahva emäs. Liuoksen pH:n laskeminen.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Läpipääsyyn vaaditaan 36 % tentin maksimipisteistä (13p/36p). Opiskelijan hallitessa ydinainekseen liittyvät teoria-asiat ja osaa vastata näiden perusteella hyvin pieniin pohdintatehtäviin ja esseekysymyksiin sekä osaa ratkaista ydinainekseen liittyvät laskut oikein, hän saa arvosanan viisi.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Asp-Lehtinen Marja       Luentomateriaali on saatavilla kurssin alkaessa moodle-oppimisalustalta.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-61050 Kemian perusteet, 3 op KEM-1050 Kemian perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019