TIE-04101 Käyttäjäkokemuksen perusteet, 5 op
Basic Course on User Experience

Lisätiedot

Kurssilla ei ole varsinaista oppikirjaa, mutta seuraavat kirjat tukevat kurssin sisällön oppimista:
- Interaction Design, beyond human-computer interaction. 3rd edition. Rogers, Y., Sharp, H., Preece, J. Wiley, 2011.
- About Face: The essentials of interaction design, Fourth Edition, Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin & Christopher Noessel. Wiley, 2014.

Vastuuhenkilö

Kirsikka Kaipainen, Jari Varsaluoma, Kaisa Väänänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-04101 2019-01 1 Jari Varsaluoma
Kaisa Väänänen
Harjoitustyö (kolmen hengen ryhmissä) ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - Ymmärtää, mitä on hyvä käyttäjäkokemus (mukaanlukien käytettävyys) ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. - Tietää, miten tietoteknisiä järjestelmiä suunnitellaan siten, että niiden käyttäjäkokemus on hyvä. - Tuntee esimerkkejä siitä, miten käyttäjäkokemusta arvioidaan ja tutkitaan. - Ymmärtää, millaista on käytännön työ käyttäjäkokemuksen parissa. - Osaa suunnitella ja toteuttaa pienen käyttäjätutkimuksen haastattelun ja tarkkailun avulla. - Osaa toteuttaa tutkimuksen pohjalta järjestelmän käsitteellisen suunnittelun sekä osaa raportoida työn tulokset selkeästi.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käyttäjäkokemus (mukaanlukien käytettävyys) ja siihen vaikuttavat tekijät.   Käyttäjäkokemuksen (User Experience, UX) sekä ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutuksen (Human-Computer Interaction, HCI) peruskäsitteet ja termistö. Teoreettiset käyttäjäkokemuksen mallit. Ihmisen ominaisuudet, jotka vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Ihmisen tietojenkäsittely (muisti, tarkkaavaisuus, aistit, jne.). Käyttöympäristön eli -kontekstin merkitys suunnittelussa.   
2. Tietoteknisten järjestelmien käyttäjäkokemuksen suunnittelun perusteet.   Ihmiskeskeisen suunnittelun perusperiaatteet ja merkitys. Keskeiset suunnitteluperiaatteet (esim. Norman). Vuorovaikutustyylit ja -modaliteetit. Prototypointi ihmiskeskeisessä suunnittelussa. Järjestelmän kohderyhmän määrittely, käyttäjätarpeiden kartoitus sekä käyttäjäkokemustavoitteiden määrittely. Käsitteellinen suunnittelu.   
3. Käyttäjäkokemuksen arvioinnin ja tutkimuksen perusteet.  Esimerkkejä käyttäjäkokemuksen arviointimenetelmistä sekä tutkimuksista. Tutkimustiedon analyysi ja esittäminen.   
4. Ymmärrys siitä, mitä on käytännön työ käyttäjäkokemuksen parissa.  Kokonaistuotetarjonta (tuote/palvelu, tuotetuki, myynti, käyttöohje, brändi, jne. Yrityksen näkökulma, mm. käyttäjäkokemuksen kustannushyötysuhde. Käyttäjäkokemusasiantuntijan roolit.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti mittaa paitsi peruskäsitteistöjen hallintaa, myös tiedon soveltamista ja ymmärrystä opintojaksoon liittyvistä asioista. Harjoitustyössä arvioidaan erityisesti opiskelijan taitoa soveltaa kurssilla opittuja tietoja käyttäjätarpeiden kartoittamisessa ja käyttäjäkokemukseltaan hyvän järjestelmän käsitteellisessä suunnittelussa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   
Opintomoniste             Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-04101 Käyttäjäkokemuksen perusteet, 5 op TIE-04100 Käyttäjäkokemuksen perusteet, 3 op  
TIE-04101 Käyttäjäkokemuksen perusteet, 5 op TIE-04107 Basic Course on User Experience, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019