IHA-3316 Automation in Heavy Machines, 5 cr

Lisätiedot

Course language is Finnish by default but it is possible to take the course in English.

Vastuuhenkilö

Jouni Mattila, Liisa Aha

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-3316 2019-01 1 - 2 Liisa Aha
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti
IHA-3316 2019-02 1 - 3 Liisa Aha
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - Tietää työkoneautomaatiossa käytettävät toiminnot ja teknologiat, sekä tämän päivän teknologisen tason kaupallisissa sovelluksissa ja tutkimuksessa ja osaa arvioida tulevaisuuden kehitystrendejä työkoneiden automaatiossa - Tietää mallipohjaisen kehityksen ja perinteisen systeemienhallinnan erot - Osaa määritellä työkoneen ohjausjärjestelmän vaatimukset ja toiminnallisuuden käyttötapausten avulla - Osaa toteuttaa koko ohjausjärjestelmän logiikan ja/tai yksittäisen komponentin tilanhallinnan tilakoneen avulla - Tietää työkonejärjestelmän kinematiikan ja osaa käyttää valmista kinematiikkafunktiota työkoneen ohjauksessa - Osaa toteuttaa referenssingeneroinnin sekä yksinkertaisen törmäystarkastelun ja erottaa ne säätäjän toteutuksesta - Ymmärtää avoimen ja suljetun säädön käyttökohteet sekä hyödyt ja haitat - Osaa huomioida turvallisuusnäkökohdat työkoneen ohjausjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa - Osaa toteuttaa yksinkertaisen käyttöliittymän työkoneen ohjausjärjestelmälle - Osaa kuvata ohjausjärjestelmän arkkitehtuurin ja ymmärtää eri arkkitehtuurikomponentit (laitteisto vs. ohjelmisto) sekä niiden väliset rajapinnat - Osaa dokumentoida toteuttamansa ohjausjärjestelmän vaiheittain

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työkoneautomaation toiminnot, nykytila, kehitystrendit, automaatiotasot sekä työkoneiden ja niiden ohjausjärjestelmien arkkitehtuurit     
2. Järjestelmän vaatimusten ja toiminnallisuuden määrittely käyttötapausten avulla      
3. Tilakoneen käyttö ohjausjärjestelmässä     
4. Referenssingenerointi ja sen rajoittaminen, sekä toimilaitteen säätö ja ohjaus     
5. Automaatiotasojen toteutus ohjausjärjestelmätasolla     
6. Järjestelmän simulointi ja testaus     
7. Ohjausjärjestelmän toiminnallisuuden, arkkitehtuurin, ja komponenttien dokumentointi      

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-1131 Automaatio Mandatory    
IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet Advisable    
IHA-3110 Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät Mandatory    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-3316 Automation in Heavy Machines, 5 cr IHA-3307 Model-based Real Time Control and Rapid Prototyping, 5 cr  

Päivittäjä: Uusi-Heikkilä Janne, 08.08.2019