IHA-2101 Hydraulitekniikka, 5 op
Oil Hydraulic Engineering

Vastuuhenkilö

Kalevi Huhtala, Petteri Multanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-2101 2019-01 3 - 4 Kalevi Huhtala
Petteri Multanen
Harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskeiset tiedot öljyhydrauliikan komponenttien hydraulisista laskentamenetelmistä ja niiden soveltamisesta hydraulikomponenttien ja -järjestelmien suunnitteluun. Opiskelija osaa muodostaa tai johtaa yleisiä hydraulitekniikassa tarvittavia yhtälöitä. Hän osaa määrittää hydraulikomponentin ominaiskäyrän tilavuusvirta- ja painemittauksilla. Hän pystyy virittämään todellisen hydraulijärjestelmän venttiilien asetusarvot suunnitelman mukaisiksi. Hän osaa suunnitella hydraulijärjestelmiä ja hänellä on käsitys patruunatekniikan, proportionaalitekniikan ja servoteknikan käytön ominaisuuksista ja vaatimuksista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hydrauliikan järjestelmätyypit. Hydraulijärjestelmien laskennassa tarvittavat perusyhtälöt ja niiden käyttö: voima- jatkuvuusyhtälö, energia- ja impulssiyhtälö, Hagen-Poiseuillen yhtälö.  Hydraulijärjestelmienlaskennassa tarvittavien perusyhtälöiden johtaminen. Hydraulijärjestelmän tehollinen puristuskerroin, paineiskut putkivirtauksessa ja toimilaitteen yhteydessä.   
2. Venttiilien tehtävät hydraulijärjestelmässä, hydrauliikan komponenttien, mm. venttiilien ja toimilaitteiden, teoria ja konstruointi. Venttiilien vaikutus järjestelmän hyötysuhteeseen.  Patruuna- ja proportionaaliventtiilien rakenteet ja käyttöesimerkit. Erot proportionaali- ja servotekniikan välillä.   Proportionaalijärjestelmän mitoitusperusteet. 
3. Hydraulijärjestelmien suunnittelumetodiikka. Erilaisten toimintovaihtoehtojen toteuttaminen hydraulisilla komponenteilla. Järjestelmän dokumentointi.  Kuormitusmuutosten kompensointi venttiilissä ja järjestelmässä. Kuorman karkaamisen estäminen, toimilaitteiden tahdistus.   
4. Hydraulipumppujen ja -moottoreiden rakenneominaisuudet ja käyttösovellutukset. Pumppujen ja moottoreiden perussäätimet ja niiden käyttö.     
5. Hydraulijärjestelmän lämpenemisen analysointi. Sovelluksia teollisuus- ja mobilehydrauliikan alalta.  Öljyn puhtauden määritys ja sen mittaaminen. Suodatuksen suunnittelu ja suodattimien ominaisuuksien vertailu.    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Hallittuaan ydinaineksen hyvin on opiskelijalla mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttaakseen opiskelijan on osattava myös täydentävän tietämyksen sarakkeen asioita. Arvosanaan 5 on mahdollisuus, jos täydentävän tietämyksen sarake osataan hyvin. Jos ydinaineksessa on vähäisiä puutteita, on opiskelijalla mahdollisuus arvosanaan 1 tai 2 riippuen puutteiden määrästä. Jos ydinaineksen hallinnassa on huomattavia puutteita, ei opiskelija läpäise kurssia.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet Pakollinen    



Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-2101 Hydraulitekniikka, 5 op IHA-2100 Hydraulitekniikka I, 5 op  

Päivittäjä: Multanen Petteri, 15.03.2020