IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet, 5 op
Introduction to Hydraulics and Machine Automation

Vastuuhenkilö

Petteri Multanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-1102 2019-01 1 - 2 Petteri Multanen
Tentti luentojen ja kurssimateriaalin sisällöstä. Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää koneautomaatiojärjestelmän rakenteen (energian tuotto, mittaus, ohjaus ja säätö sekä toimilaitteet). Opiskelija tietää sähköisen, hydraulisen ja pneumaattisen tehonsiiron perusomaisuudet ja näiden sovellusmahdollisuuksia teollisuus- ja työkoneympäristössä. Opiskelija osaa hydrostatiikan ja hydrodynamiikan perusteet ja tuntee hydrostatiikan peruskomponenttien toimintaperiaatteet, rakenteet ja piirrossymbolit. Opiskelija osaa selitää yksinkertaisen hydraulijärjestelmän toiminnan, osaa soveltaa peruskomponentteja järjestelmän toteuttamiseksi ja mitoittaa ja valita järjestelmän komponentit.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Koneautomaatiojärjestelmän rakenne; energian tuotto, energian siirto, mittaus, ohjaus ja säätö, toimilaitteet. Sovellusesimerkit automaattisista teollisuus- ja työkonejärjestelmistä.   Vaihtoehtoisten tehonsiirtotapojen (hydraulinen/pneumaattinen/sähköinen) ominaisuudet.  Ohjaus- ja säätöjärjestelmän ominaisuuksien merkitys järjestelmän suorituskyvyn kannalta. 
2. Hydromekaniikan perusteet. Hydrostatiikka ja hydrodynamiikka. Voima- ja jatkuvuusyhtälö. Hydraulinen teho ja hyötysuhde.   Energiayhtälö. Viskositeetti. Virtauslajit. Järjestelmän virtaushäviöt.  Hagen-Poiseullen yhtälö. Hydraulijärjestelmien jousto. Paineiskut. 
3. Tärkeimmät hydraulisen energian muuntamisen komponentit (pumppu, moottori, sylinteri) ja energian ohjauksen komponentit (paine-, virta- ja suuntaventtiilit). Komponenttien symbolimerkinnät ja rakenne, Hydrauliakun turvallisuusriskit.   Hydraulisen energian varastointi. Akkurakenteet ja niiden käyttösovellutukset.   Hydraulikomponenttien ohjaustavat ja ominaiskäyrät. Hydrauliakun mitoitus. 
4. Tärkeimmät hydraulisen energian siirtämisen komponentit (putki, letku, liitin) ja järjestelmän ylläpidon komponentit (säiliö, suodatin, lämmönsiirrin)  Suodattimien ominaisuudet. Nesteen puhtausluokitukset.  Hydraulinesteen puhtauden mittaus. 
5. Nesteen tehtävät. Nestetyypit. Nesteen ominaisuudet. ISO-viskositeettiluokat. Viskositeetti-indeksi.   Nesteen valinta järjestelmävaatimusten perusteella.    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Hallittuaan ydinaineksen hyvin on opiskelijalla mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttaakseen opiskelijan on osattava myös täydentävän tietämyksen sarakkeen asioita. Arvosanaan 5 on mahdollisuus, jos täydentävän tietämyksen sarake osataan hyvin. Jos ydinaineksessa on vähäisiä puutteita, on opiskelijalla mahdollisuus arvosanaan 1 tai 2 riippuen puutteiden määrästä. Jos ydinaineksen hallinnassa on huomattavia puutteita, ei opiskelija läpäise kurssia.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Hydraulitekniikka   Heikki Kauranne, Jyrki Kajaste, Matti Vilenius   978-952-63-0707-7     Hydraulitekniikka -kirjan vanhemmat painokset kelpaavat yhtä hyvin.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet, 5 op IHA-1101 Hydrauliikan perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 11.09.2019