FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt, 5 op
Didactical Physics Laboratory

Vastuuhenkilö

Jaakko Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1591 2019-01 3 - 4 Jaakko Laaksonen
Hyväksytysti suoritetut laboratorio- / simulaatioharjoitukset sekä hyväksytty projektityö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti valmistella ja toteuttaa opetusta tukevia laboratorioharjoituksia sekä sähköistä oppimateriaalia. Opiskelija osaa suunnitella fysikaalisia ilmiöitä havainnollistavia mittauksia sekä yhdistää niitä teknologian sovelluksiin. Hän hallitsee sähköisten perusmittavälineiden omatoimisen käytön sekä tietää miten oskilloskoopin perustoimintoja käytetään. Hän saa kokemusta tietokoneavusteisten mittausten toteuttamisesta. Opiskelija arvioi ja hyödyntää kokeellisten havaintojen ja simulaatioiden merkitystä fysiikan käsitteen muodostuksessa sekä esittää mittauksin saamiaan tuloksia sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Fysiikan käsitteen muodostus. Kokeellinen ja teoreettinen lähestymistapa, induktio ja deduktio.     
2. Opetusta tukevien laboratorioharjoitusten omatoiminen suunnittelu ja valmistelu avoimista tehtävänannoista. Simulaatioiden käyttö ilmiöiden havainnollistamisessa.  Mittalaitteistoa hyödyntäen oman mittauksen suunnittelu.   
3. Sähköisten perusmittavälineiden käyttö, oskilloskoopin perustoimintojen hallinta, tietokoneavuisteisten mittalaitteistojen hyödyntäminen.  Mittauksista saadun datan talteenotto ulkoisessa ohjelmassa analysointia varten.   
4. Laboratoriossa tehtyjen mittausten analysointi. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen tulosten analyysissä ja esittämisessä.  Mittausten raportointi sekä suullisesti että kirjallisesti.   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Fysiikan merkitykset ja rakenteet   K. ja R- Kurki-Suonio   951-745-166-0     Pohjatietoa projektityöhön   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1650 Fysiikan käsitteenmuodostus Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt, 5 op FYS-1590 Didaktisen fysiikan työt, 3 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019