FYS-1230 Laaja fysiikka 2, 5 op
Physics 2

Vastuuhenkilö

Leena Partanen, Jorma Keskinen, Jaakko Laaksonen, Heino Kuuluvainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1230 2019-01 2 Jorma Keskinen
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset. Laskuharjoitukset suoritetaan laskuharjoitusryhmissä, joihin ilmoittaudutaan Moodle -oppimisalustalla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä jakson aihepiiriin liittyvät tärkeimmät fysikaaliset periaatteet, määritelmät ja luonnonlait sekä kuvata esimerkkejä niiden sovellutuksista. Aihepiiriin liittyviä ongelmia opiskelija osaa - ratkaista analysoimalla graafisesti - ratkaista valitsemalla tilannetta kuvaavat perusyhtälöt ja soveltamalla niitä kyseiseen ongelmaan - ratkaista käyttämällä yliopistotasoisia matemaattisia perusmenetelmiä - selittää sanallisesti ja arvioida tulosten järkevyyttä Opintojaksoon sisältyy laboratoriotöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - kuvata laboratoriokokeiden ja teoriaosan yhteyden - suorittaa ohjattuja fysikaalisia kokeita - analysoida kvantitatiivisesti kokeiden tuloksia ja arvioida niiden luotettavuutta

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Jäykän kappaleen liike: kulmaliikemäärä, pyörimisliikkeen dynamiikka     
2. Erityisen suhteellisuusteoria: suhteellisuusperiaate, relativistinen liikemäärä, relativistinen energia ja prosessit     
3. Jatkumon mekaniikka: kiinteän aineen elastiset ominaisuudet, virtausopin perusteita     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojaksoon kuuluvista laboratoriotöistä laaditut raportit arvioidaan asteikolla 0-5. Raporttien on täytettävä tieteellisen raportoinnin kriteerit ja niistä arvioidaan käytetyt analyysimenetelmät, rakenne, kieliasu ja tyyli. Lisätietoja laboratoriotöiden osaamistavoitteiden saavuttamisesta opintojakson Moodle -sivulta. Kokonaisarvosana määräytyy kirjallisen kokeen ja laboratoriotöiden painotettuna keskiarvona siten, että teoriaosuuden painokerroin on 80% ja laboratoriotöiden painokerroin 20%. Laskuharjoitusaktiivisuus vaikuttaa teoriaosuuden pistemäärään. Alla oleva taulukko liittyy teoriaosuuden arviointiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1210 Laaja fysiikka 1, 5 op +
FYS-1230 Laaja fysiikka 2, 5 op +
FYS-1280 Laaja fysiikka 3, 5 op +
FYS-1290 Laaja fysiikka 4, 5 op
FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op +
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka, 7 op +
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi, 7 op
 

Päivittäjä: Kuuluvainen Heino, 21.11.2019