FYS-1210 Laaja fysiikka 1, 5 op
Physics 1

Vastuuhenkilö

Leena Partanen, Jorma Keskinen, Jaakko Laaksonen, Heino Kuuluvainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1210 2019-01 1 Jorma Keskinen
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset. Laskuharjoitukset suoritetaan laskuharjoitusryhmissä, joihin ilmoittaudutaan Moodle -oppimisalustalla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä jakson aihepiiriin liittyvät tärkeimmät fysikaaliset periaatteet, määritelmät ja luonnonlait sekä kuvata esimerkkejä niiden sovellutuksista. Aihepiiriin liittyviä ongelmia opiskelija osaa - ratkaista analysoimalla graafisesti - ratkaista valitsemalla tilannetta kuvaavat perusyhtälöt ja soveltamalla niitä kyseiseen ongelmaan - ratkaista käyttämällä yliopistotasoisia matemaattisia perusmenetelmiä - selittää sanallisesti ja arvioida tulosten järkevyyttä Opintojaksoon sisältyy laboratoriotöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - kuvata laboratoriokokeiden ja teoriaosan yhteyden - suorittaa ohjattuja fysikaalisia kokeita - analysoida kvantitatiivisesti kokeiden tuloksia ja arvioida niiden luotettavuutta

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Pistemäisen kappaleen dynamiikka: Newtonin lait     
2. Voimakentät ja kappaleen energia     
3. Monen kappaleen systeemit: liikemäärän ja kulmaliikemäärän säilyminen     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojaksoon kuuluvista laboratoriotöistä laadittujen raporttien tulosanalyysi, rakenne, kieliasu ja tyyli arvioidaan. Opintojakson läpäisemiseksi raporttien on täytettävä esitetyt minimivaatimukset: työt arvostellaan hyväksytty/hylätty. Opintojakson arvosana perustuu kirjallisessa kokeessa saatuun tulokseen. Aktiivisuus laskuharjoituksissa voi korottaa arvosanaa. Alla oleva taulukko liittyy opintojakson kirjallisen kokeen arviointiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Understanding Physics, 2nd ed   Mansfield, M. ja O'Sullivan, C.   978-0-470-74637-0     Myös 1 painos käy   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1210 Laaja fysiikka 1, 5 op +
FYS-1230 Laaja fysiikka 2, 5 op +
FYS-1280 Laaja fysiikka 3, 5 op +
FYS-1290 Laaja fysiikka 4, 5 op
FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op +
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka, 7 op +
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi, 7 op
 

Päivittäjä: Kuuluvainen Heino, 21.11.2019