FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op
Physics Laboratory I

Lisätiedot

Opintojakso FYS-1010 ei vastaa aikaisempia Fysiikan työt I -opintojaksoja (72041 ja vanhemmat). Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Lisää tietoja kurssin Moodle-sivuilta.

Kurssin Moodle-sivut tarjoavat työparipörssin työparien löytämiseksi.

Vastuuhenkilö

Leena Partanen, Jaakko Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1010 2019-02 1 - 4 Jaakko Laaksonen
Leena Partanen
Kuusi fysiikan eri alueisiin liittyvää harjoitustyötä raportteineen. Työt tehdään paritöinä. Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion Moodle-sivuilta löytyvällä lomakkeella, joka palautetaan laboratorioon.
FYS-1010 2019-03 5 Jaakko Laaksonen
Leena Partanen
Kuusi fysiikan eri alueisiin liittyvää harjoitustyötä raportteineen. Työt tehdään paritöinä. Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion Moodle-sivuilta löytyvällä lomakkeella, joka palautetaan laboratorioon.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan luonnontieteellisiä mittaustuloksia, arvioimaan niiden luotettavuutta ja raportoimaan niistä kirjallisesti. Opiskelija tuntee teknistieteellisen raportin rakenteen ja osaa kirjoittaa raportin käyttäen havainnollistavia kuvia ja taulukoita sekä osaa tehdä viittauksia kirjallisuuslähteisiin. Opiskelija kykenee selittämään saamiaan kokeellisia tuloksia fysiikan luennoilla esitettyjen teorioiden avulla ja ymmärtää kokeiden ja teorian väliset yhteydet. Opiskelija tunnistaa luonnontieteen ja tekniikan kokeellisessa tutkimuksessa käytettäviä yleisiä mittausvälineitä (oskilloskooppi, sähkötekniikan yleismittarit, nooniasteikolla varustetut mittavälineet) ja osaa käyttää niitä valvotuissa olosuhteissa. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti laboratorioympäristössä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teknistieteellisen raportin kirjoittaminen käyttäen oikeaoppista raportin rakennetta, havainnollistavien kuvien ja taulukoiden esittäminen sekä kirjallisuusviitteiden käyttö  Tekstinkäsittelyohjelmien tuntemus ja hallintataito    
2. Työohjeen mukaisten mittausten suorittaminen mahdollisimman tarkasti käyttäen yleisiä mittaus-välineitä ja huomioiden työhön liittyvät turvallisuusseikat   Käyttötarkoitukseen sopivan mittavälineen omatoiminen valinta ja mittavälineiden käyttökohteiden tuntemus   
3. Laboratoriossa tehtyjen mittausten analysointi fysiikan opintojaksoilla opetettujen fysiikan lakien ja teorioiden pohjalta   Suureyhtälöiden johtaminen lähtien tunnetuista fysiikan laeista ja teorioista käyttökelpoiseen muotoon    
4. Mittaustulosten luotettavuuden arvioiminen ja luotettavuusrajojen laskeminen tilastollisesti tai käyttäen virheenkasautumislakia   Valmius käyttää valmis-ohjelmistoja (Excel, Open Office ja Matlab) virhe-analyysissa   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Demotöiden, Vauhtipyörä ja Sähkömittaukset, raportit arvostellaan hyväksytty-arvosanalla. Raporttien on täytettävä raporteille asetetut minivaatimukset, jotta ne voidaan hyväksyä. Neljä raporttia arvostellaan kuusiportaisella asteikolla välillä 1- … 2+ Opintojakson kokonaisarvosana on neljän raportin arvosanojen keskiarvo. Opiskelijan laboratoriotyöskentely arvostellaan kunkin raportin yhteydessä siten, että mittausten huolellinen suorittaminen ja mittaustulosten virheettömyys otetaan arvosanassa huomioon. Erinomainen raportti osoittaa syvällistä ilmiön ymmärtämistä. Raportin johdanto-, teoria- ja yhteenveto-kappaleiden on oltava keskenään yhteneväiset ja niissä esitetään selkeästi työhön liittyvät keskeiset seikat ja yhteydet käytäntöön. Mittaustulosten analysointi ja käsittely on tehty oikein ja raportissa on esitetty vähintään kaikki vaaditut laskut ja analyysit. Virhetarkastelussa keskitytään olennaisiin tekijöihin, ja opiskelija on valinnut työhön sopivan virheanalyysi-menetelmän. Raportti etenee loogisesti ja kerronta on selkeää. Kirjallinen ilmaisu on moitteetonta ja täyttää tieteellisen tekstin tunnusmerkit. Myös raportin ulkoasun on oltava siisti ja selkeä. Kaikkein parhaimman arvosanan saavat sellaiset raportit, joissa opiskelija pystyy tuomaan uusia näkökulmia esimerkiksi edistyneiden analyysimenetelmien avulla, kurssin aineksen ylittävän sisällön tarkastelulla tai muulla tieteellisesti pätevällä tavalla. Raportin palautus myöhässä asetetun määräajan jälkeen alentaa arvosanaa. Tarkempi kuvaus raporttien arviointikriteereistä ja loppuarvosanan laskentataulukko löytyvät opintojakson Moodle-sivulta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Laboratorion Moodle-sivut   Fysiikan laitos       Kurssin opintomateriaali sekä suoritusohjeet löytyvät FYS-1010 kurssin Moodle-sivuilta.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op +
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka, 7 op +
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi, 7 op
FYS-1210 Laaja fysiikka 1, 5 op +
FYS-1230 Laaja fysiikka 2, 5 op +
FYS-1280 Laaja fysiikka 3, 5 op +
FYS-1290 Laaja fysiikka 4, 5 op
korvaavat kokonaisuudet (FYS-1210 + FYS-1230 + FYS-1280 + FYS-1290) = (FYS-1241 + FYS-1251 + FYS-1010)  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019