BMT-61500 Terveysteknologia, 5 op
Health Care Technology

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun T3-yhteistyönä.

Vastuuhenkilö

Jari Viik

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-61500 2019-01 1 - 2 Jari Viik
Aktiivinen osallistuminen luentoihin (vähintään 75%), kirjallinen harjoitustyö, seminaariesitelmä ja oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee hahmottamaan, millaisia menetelmiä ja teknologioita nykyisin käytetään terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen. Opiskelija ymmärtää erityisryhmien ominaispiirteet, jotka tulisi ottaa huomioon terveysteknologian toteutettaessa. Opiskelija osaa pohtia luennoilla esiteltyjä asioita oman kokemuksensa ja tietämyksensä avulla. Opiskelija kykenee toimimaan monialaisessa ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käyttäjäkeskeisen terveysteknologian käsitteet ja menetelmät.     
2. Terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn arvioiminen.  Hyvinvointiteknologioihin tutustuminen.   
3. Esteettömän elinympäristön kehittäminen.     
4. Teknologia terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä.  Tekniset ratkaisut erilaisiin terveys- ja hyvinvointimittauksiin ja -arviointeihin.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson suorittaminen arvosanalla hyväksytysti edellyttää kaikkien osasuoritusten hyväksyttävää suorittamista.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Terveysteknologian luentomateriaali.   Useita tekijöitä.       Internetissä.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BMT-61500 Terveysteknologia, 5 op ELT-61500 Terveysteknologia, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019