BMT-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet, 4 op
Introduction to Biomeasurements

Lisätiedot

Toteutetaan viimeisen kerran lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Mikko Peltokangas, Antti Vehkaoja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-1511 2019-01 2 Mikko Peltokangas
Antti Vehkaoja
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, laboratoriotyöt ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää mitä eri osa-alueita ja menetelmiä biomittauksilla ja biokuvantamisella käsitetään ja mihin biomittauksia ja -kuvantamista käytetään. Hän ymmärtää yleisimpien biomittauksissa käytettävien anturien toiminnan ja bioinstrumentoinnin perusteet. Hän ymmärtää mittauslaitteiden ja -menetelmien epäideaalisuuksia sekä osaa suhtautua kriittisesti mittaustuloksiin ja arvioida niiden luotettavuutta. Hän myös ymmärtää yleisimpien biokuvantamisessa käytettävien menetelmien fysikaaliset perusteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Biomittausten ja niissä käytettävien menetelmien jaottelu. Muutama mittausesimerkki tarkemmin läpi käytynä: solun sähköisen toiminnan mittaaminen, immunomääritys, glukoosin mittaus, bioprosessiin liittyvät mittaukset.      
2. Tärkeimpien biomittauksissa käytettävien anturien toiminta ja anturien epäideaalisuudet. Elektrodit ja optiset anturit. Anturien epälineaarisuus ja dynaamiset ominaisuudet.  Antureiden, mittauslaitteiden ja mittausketjun epäideaalisuuksien analysointi,    
3. Anturielektroniikan perusteet ja anturidatan kerääminen. Mittausvahvistimet, näytteistäminen   Mittausepävarmuuslaskenta  Mittauslaitteiden ja -kytkentöjen dynamiikan analysointi 
4. Yleisimmät biokuvantamisessa sekä kuvien laskennallisessa analysoinnissa käytettävät menetelmät.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy tentin, viikkoharjoitusaktiivisuuden sekä laboratoriotöiden perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BMT-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet, 4 op ASE-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet, 4 op  
BMT-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet, 4 op BMT-1211 Mittaus B, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019