Ympäristö- ja energiatekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Jukka Rintala
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon yleisten osaamistavoitteiden lisäksi, diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- pystyy vaikuttamaan ympäristö- ja energiatekniikan alan kehitykseen ja jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan
- tuntee tutkimustyön toimintatavat ja käytännöt ja osaa suunnitella ja toteuttaa koejärjestelyjä
- tunnistaa yritystoiminnan keskeiset ympäristövaikutukset ja tuntee siihen liittyvää lainsäädäntöä
- tuntee ympäristöriskien analysointimenetelmiä
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- osaa hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuksia ja soveltaa oman alan osaamistaan laaja-alaisesti ongelmanratkaisuun
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
- osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin
- osaa perustella omat näkemyksensä ja toimia eri alojen asiantuntijoista koostuvissa teollisuus- ja tutkimusyhteisöissä
- pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa monitieteellisissä ympäristö- ja energiatekniikan alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä
- omaa valmiudet kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.
- pääainekohtainen osaaminen on kuvattu pääaineen osaamistavoitteissa.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 9 op

Osaamistavoitteet

- -tunnistaa laaja-alaisesti ympäristö- ja energiatekniikkaan liittyviä riskejä.
- -tuntee alan terminologian siten, että keskustelu muiden asiantuntijoiden kanssa on sujuvaa.
- -tuntee ympäristö- ja energiatekniikan alojen keskeiset toimintaprosessit.
- Ympäristö- ja energiatekniikan yhteiset perusopinnot suoritettuaan opiskelija

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-41500   Teollisuuden prosessit 4 op IV  
TTA-86030   Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi 5 op IV  
Yhteensä 9 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Mikäli tutkintoon sisältyy turvallisuustekniikan syventävät opinnot, ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi -opintojakson saa käyttää syventävissä opinnoissa.

Opintojakso Opintopisteet

Lisätiedot

Mikäli ympäristö- ja energiatekniikan yhteisiin opintoihin kuuluvia opintojaksoja sisältyy TkK-tutkintoon, opintokokonaisuutta ei tarvitse täydentää 9 op laajuuteen.

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bioengineering 30 op
Energia- ja biojalostustekniikka 30 op
Energia- ja biojalostustekniikka 50 op
Kemia/DI-laaja/TL&YE 50 op
Kemia/DI/TL&YE 30 op
Turvallisuustekniikka 30 op
Ympäristötekniikka 30 op


Sivuaineet

Sivuainevalinta on vapaa.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään diplomi-insinöörin tutkinto 120 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) perusopinnot 2) pääaine ja sivuaine ja 3) diplomityö. Sivuainetta ei tarvitse suorittaa, mikäli pääaineen laajuus on vähintään 50 op.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Diplomityön suoritettuaan opiskelija:
- osaa analysoida, arvioida ja käyttää tieteellisiä julkaisuja.
- osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa tieteellisen raportin.
- osaa soveltaa hakemaansa tietoa itsenäisesti tutkimusongelmaan.
- osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää koejärjestelyyn liittyvät virhelähteet ja epävarmuustekijät.
- osaa valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät ja tarvittaessa osaa ottaa huomioon poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeet.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
LTT-23100   Diplomityön tiedonhankinta 0 op V  
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityön voi aloittaa, kun keskeiset pääaineopinnot ja näitä edeltävät opinnot on suoritettu. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tekniikan kandidaatin tutkinto ennen kuin hän voi hyväksyttää aiheen ja tarkastajan tiedekunnassa.


Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut ennen diplomityön aloittamista vähintään 20 op pääaineensa syventäviä opintoja ja kokonaisuudessaan vähintään 60 opintopistettä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Lisäksi opiskelijalla pitää olla hyväksytty DI-vaiheen HOPS.


Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyden opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelma on Suomen ensimmäinen ohjelma, jossa ympäristö- ja energiatekniikka yhdistyivät. Ohjelma houkuttelee lahjakkaita, ympäristöstä, maailman tilasta ja luonnonvarojen riittävyydestä kiinnostuneita opiskelijoita. Ympäristö- ja energiatekniikan ohjelman vahvuutena on tutkinnon muunneltavuus sekä eri alojen asiantuntijoiden verkostoituminen jo opiskeluaikana. Tutkinnosta valmistuvat ovat kysyttyjä työmarkkinoilla ja heillä on hyvät valmiudet toimia eri alojen asiantuntijoista koostuvissa työyhteisöissä niin teollisuudessa kuin tutkimuksessakin. Tutkinto on mahdollista suunnata energiatekniikkaan, biotekniikkaan, ympäristötekniikkaan, kemiaan tai turvallisuustekniikkaan. Suuntaukset eivät ole toisistaan erillisiä, vaan useimmiten vähintään kahden alan läpileikkauksia. Kukin ala tuottaa osaajia maailman kasvavan materian- ja energiantarpeen sekä niiden jättämien seurausten aiheuttamien haasteiden ratkaisuun. Tämä tarve on ajankohtainen jo nyt, ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Opetukseen sisältyy suuntautumisalasta riippuen esimerkiksi laboratorio- ja laitetekniikkataitoja tai laajoja suunnittelu- ja mitoitusharjoituksia. Opintojen aikana opiskelijat kehittävät vankan ja moneen sovellettavan ongelmanratkaisukyvyn sekä valmiudet tehdä suunnittelutyötä itsenäisesti sekä osana tiimiä. Kaiken pohjana on matemaattis-luonnontieteellinen, looginen päättelykyky, ymmärrys luonnontieteiden ja tekniikan perusilmiöistä sekä kyky nähdä asiat laajemmassa kontekstissa. Näiden perustaitojen turvin on luontevaa jatkaa oman osaamisen kehittämistä työelämässä. Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet ja korkea motivaatio sisällyttää tutkintoonsa opintoja ulkomaisissa yliopistossa, ja lähes puolet opiskelijoista lähteekin opiskelijavaihtoon jossain vaiheessa opintojaan. Vaihto-opiskelu on hyvä tapa kehittää työelämässä tarvittavia taitoja, kuten kielitaito, kyky sopeutua uusiin olosuhteisiin, ottaa selvää asioista ja tutustua erilaisiin ihmisiin.

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 26.04.2018