Tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Marko Seppänen, Teemu Laine
Tiedekunnan sihteeri: Sari Pohjankyrö
Opetuksen suunnittelija: Ulla Vartiala

Osaamistavoitteet

- Suoritettuaan tuotantotalouden DI-tutkinnon opiskelija ymmärtää talouden, teknologian, teollisen arvontuotannon ja organisaatioiden muodostaman kokonaisuuden (systeemin ja sen eri osat) teollisessa toimintaympäristössä.


- Opiskelijalla on syvällinen tietämys valitsemaltaan tuotantotalouden erityisosaamisalueelta: talouden ja liiketoiminnan hallinta, teknologia- ja projektiliiketoiminta, kansainvälinen myynti ja hankinta sekä toiminnanohjaus ja toimitusketjun hallinta.
- Opiskelija osaa kehittää organisaatioita ja organisaatioiden muodostamia verkostoja teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena tieteellisiä lähestymistapoja soveltaen.
- Opiskelija osaa kerätä, luokitella, analysoida, tulkita ja hyödyntää tietoa systemaattisesti ja kriittisesti liiketoiminnallisten päätösten tekemisessä.
- Opiskelija osaa tulkita ajankohtaisia tuotantotaloudellisia ilmiöitä, ratkoa teknistaloudellisia ongelmia innovatiivisesti ja soveltaa ratkaisuja käytäntöön tavoitteellisesti ja vastuullisesti.
- Opiskelija osaa käyttää viestintä- ja yhteistyötaitojaan monialaisissa, monitieteisissä ja kansainvälisissä yhteisöissä.
- Opiskelija on omaksunut tuloksellisen työnteon kannalta tärkeimmät tiedot, asenteet ja arvot, joilla voi toimia monenlaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.
- Opiskelija kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämiseen rakentavasti kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkuvaan oppimiseen ja jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 19 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-15060   Yrityksen johtaminen 6 op IV  
TTA-15090   Tutkimusmetodologia 6 op IV  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op 1   IV  
MAT-02700   Operaatiotutkimus 4 op 1   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa.

Täydentävät opintojaksot

DI-tutkintoon sisältyy ammattiharjoittelua 3-10 op. Kandidaatin tutkintoon ja DI-tutkintoon voi sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 10 opintopistettä harjoittelua. Suoraan DI-vaiheeseen valitut AMK-insinöörit eivät voi sisällyttää harjoittelua DI-tutkintoonsa.

Opintojakso Opintopisteet
TUT-1031   Ammattiharjoittelu 3 op
TUT-1041   Ammattiharjoittelu 4 op
TUT-1051   Ammattiharjoittelu 5 op
TUT-1061   Ammattiharjoittelu 6 op
TUT-1071   Ammattiharjoittelu 7 op
TUT-1081   Ammattiharjoittelu 8 op
TUT-1091   Ammattiharjoittelu 9 op
TUT-1101   Ammattiharjoittelu 10 op

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
International Sales and Sourcing 30 op
Talouden ja liiketoiminnan hallinta 30 op
Teknologia- ja projektiliiketoiminta 30 op
Tuotannon ja toimitusketjun hallinta 30 op


Sivuaineet

Sivuaineeksi tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelmassa valitaan tekninen tai luonnontieteellinen kokonaisuus TTY:n tai muiden yliopistojen tarjonnasta (sovittava etukäteen). Suoraan maisterivaiheeseen hyväksyt tekevät taustatutkinnostaan riippuen joko teknisen sivuaineen (alempi tutkinto tuotantotalouden alalta) tai teollisuustalouden sivuaineen (alempi tutkinto muulta kuin tuotantotalouden alalta).


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tutkinto vaadittuun laajuuteen (120 op).


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä tieteellinen tutkielma, jossa opiskelijan on työllään annettava näyttö siitä, että hän hallitsee pääaineensa ja sen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat, pystyy viestimään ja työskentelemään itsenäisesti. Työn tulee olla itsenäinen kokonaisuus, jonka alan asiantuntija ymmärtää ilman lisäaineistoa.

Diplomityö tehdään yksilöllisesti, mutta erityisistä syistä voidaan tehdä myös ryhmätyönä, jolloin jokaisen tekijän itsenäinen osuus on osoitettava.

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.

Diplomityön voi pääsääntöisesti aloittaa, kun kandidaatin tutkinto on suoritettu ja DI-tutkinnon opinnot riittävän pitkällä (50 op).
Mahdollisesta diplomityöaiheesta tulee olla suoraan yhteydessä aiheesta vastaavaan professoriin. Tarvittaessa apua voi kysyä tiedekunnasta. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemiseen.


Päivittäjä: Vartiala Ulla, 13.03.2018