Tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Timo D. Hämäläinen, Pekka Verho
Tiedekunnan sihteeri: Anna-Maria Syrjämäki, Päivi Salo
Opetuksen suunnittelija: Mari Torikka

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee pääaineensa alan monipuolisesti ja syvällisesti, ja hänellä on valmiudet toimia työelämässä pääaineensa alan asiantuntijana ja kehittäjänä. Hän hallitsee tieteellisen tiedon ja menetelmien perusteet ja osaa soveltaa niitä ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.

Hänellä on työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämät viestintä- ja yhteistyötaidot, sekä hyvät valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 11 op

Osaamistavoitteet

- Hallitsee pääaineen edellyttämät matemaattiset perustaidot
- Opintokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- Osaa käyttää työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämiä kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Pakolliset opintojaksot

Master's Seminar suositellaan aloitettavaksi hyvissä ajoin ennen diplomityön aloittamista.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TST-01907   Master's Seminar 1 op V  
Yhteensä 1 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Viestintäopintoihin voidaan hyväksyä vaihtoehtoisten opintojaksojen lisäksi mikä tahansa vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opintojakso.

Valittava vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KIE-07000   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op 3   IV  
KIE-08006   Intercultural Communication Skills 3 op 3   IV  
KIE-34106   Academic Writing in English 3 op 3   IV  
KIE-34156   Thesis Writing 3 op 3   V  
MAT-02450   Fourier'n menetelmät 4 op 1   IV  
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op 1   IV  
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op 1   IV  
MAT-02650   Algoritmimatematiikka 4 op 1   IV  
MAT-60000   Matriisilaskenta 5 op 1   IV  
TTA-15010   Johdatus yrittäjyyteen 3 op 2   IV  
TTA-21010   Organisaatiot ja ihmisten johtaminen 4 op 2   IV  
TTA-31010   Yrityksen talous 4 op 2   IV  
TTA-71010   Projektinhallinta 4 op 2   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava vähintään yksi opintojakso matematiikan opintoja
2. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava vähintään yksi opintojakso teollisuustalouden opintoja
3. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava vähintään yksi opintojakso viestintäopintoja

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Communication Systems and Networks 30 op
Communication Systems and Networks 50 op
Ohjelmistotuotanto 30 op
Ohjelmistotuotanto 50 op
Robotics 30 op
Signal Processing and Machine Learning 30 op
Software Engineering - Web & Cloud 50 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Sulautetut järjestelmät 50 op
Tietoturvallisuus 30 op
User Experience 30 op
User Experience 50 op

Tutkintoon sisältyy syventävän tasoinen pääaine (vähintään 50 op) tai syventävän tasoinen pääaine (vähintään 30 op) ja sivuaine (vähintään 20 op). Pääaineeseen liittyen tehdään diplomityö ja kypsyysnäyte.


Sivuaineet

Tutkinnon sivuaineen voi valita TTY:n aine- tai syventävistä opintokokonaisuuksista.


Vapaasti valittavat opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

- Laajentaa opiskelijan tietämystä häntä kiinnostavista tekniikan ja tieteen aloista tai syventää tietämystä omien aineopintokokonaisuuksien tai syventävien opintokokonaisuuksien alalta.

Vapaasti valittavilla opinnoilla tutkinto täydennetään vähintään minimilaajuuteen 120 op. Jos aineopintojen laajuus on yli 25 op tai syventävien opintojen yli 30 op, vapaasti valittavien opintojen määrä vähenee.

Kokonaisuuteen voi sisällyttää mitä tahansa yliopistotasoisia opintojaksoja.

Vapaasti valittaviin opintoihin suositellaan sisällytettäväksi työharjoittelua 1-10 op.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Diplomityön tekemisen jälkeen opiskelija:


- Osaa analysoida teknisten laitteiden tai järjestelmien toimintaa ja soveltuvuutta eri tarkoituksiin sekä perustella suunnitteluun, hankintaan tai ylläpitoon liittyviä johtopäätöksiä.
- Osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana teknistä raporttia.
- Osaa jäsentää olemassa olevaa tietoa.
- Osaa kuvata ja vertailla teknisiä ilmiöitä, laitteita tai järjestelmiä, suunnitella teknisen laitteen tai järjestelmän tai kuvata tai suunnitella teknisen laitteen tai järjestelmän hankinnan, testauksen tai ylläpidon.
- Osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa laajahkon teknisen dokumentin ja tieteellistä tekstiä.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä tieteellinen tutkielma, jossa opiskelijan on työllään annettava näyttö siitä, että hän hallitsee pääaineensa ja sen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat, pystyy viestimään ja työskentelemään itsenäisesti. Työn tulee olla itsenäinen kokonaisuus, jonka alan asiantuntija ymmärtää ilman lisäaineistoa.

Diplomityöhön liittyen suoritetaan diplomityöseminaari pääainelaitoksen määräämällä tavalla.

Diplomityöhön liittyy pakollisena osana myös kypsyysnäytteen antaminen. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytetyön alaan sekä kielitaitoa opiskelijan äidinkielellä. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemisestä.


Päivittäjä: Torikka Mari, 29.03.2018