Teknisten tieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Materiaalitekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Matti Vilkko
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Jenni Lassila

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee materiaalitekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan materiaalitekniikan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.

Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin

Opiskelija osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla

Opiskelija osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen

Rakenne

Perusopinnot, 99 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1120   Mittaus 3 op II  
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op I  
KEB-40100   Lämpötekniikka 5 op II  
KEB-61410   Laaja kemia 1 4 op I  
KEB-61420   Laaja kemia 2 4 op I  
KEB-61430   Laaja kemia 3 4 op I  
KIE-22010   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TTI 3 op II  
MAT-01130   Insinöörimatematiikka C 1 5 op I  
MAT-01230   Insinöörimatematiikka C 2 5 op I  
MAT-01330   Insinöörimatematiikka C 3 5 op I  
MAT-01430   Insinöörimatematiikka C 4 4 op I  
MEI-01101   Mallinnus ja dokumentointi 5 op II  
MOL-11011   Materiaaliopin perusteet 1 5 op I  
RAK-31011   Lujuusoppi 5 op III  
RAK-31040   Statiikan ja dynamiikan perusteet 5 op II  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op II  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
TTI-20001   Luova ongelmanratkaisu ja järjestelmäsuunnittelu 5 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 3 op  
Yhteensä 89 op  


Suuntaavat opinnot, 19 op

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee materiaalitekniikan perusteet ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Pakolliset opintojaksot


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Materiaalitekniikka 25 op


Sivuaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomateriaalitekniikka, M, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Kemia/TkK-sivuaine/TL,YE,B,M 26 op
Kestävä tuotanto 25 op
Kone- ja tuotantotekniikka 29 op
Teknillinen fysiikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Tuotanto ja tuotekehitys, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Tuotantojärjestelmät ja -verkostot 20 op

Mikäli opiskelija aikoo lukea materiaalikemiaa pääaineena DI-tutkinnossa, kannattaa Kemia/TkK-sivuaine/TL,YE,B,M valita sivuaineeksi TkK-tutkintoon. Mikäli opiskelija aikoo lukea Biomaterials-pääaineen DI-tutkinnossa, tulee Biomateriaalitekniikka/TkK-sivuaine, M valita sivuaineeksi TkK-tutkintoon. Opiskelija voi valita aineopintokokonaisuuden vapaasti TTY:n aineopintokokonaisuuksista, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Ideoita opintokokonaisuusvalintoihin saat opettajilta, opintoneuvojalta ja suunnittelijalta. Ohessa on annettu sivuainesuosituksia.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittaviin opintoihin voi myös sisällyttää harjoittelua enintään 5 opintopistettä

Vapaasti valittavia opintojaksoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon, mikäli tutkinnon minimilaajuus (180 op) täyttyy muutoinkin.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön suoritettuaan opiskelija pystyy osoittamaan alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden ja
- osaa hankkia, käsitellä arvioida, analysoida ja käyttää tietoa monipuolisesti, kriittisesti ja eettisesti
- osaa arvioi ja kehittää omaa tiedonhakuprosessiaan
- osaa suunnitella ja organisoida oman työskentelynsä tavoitteiden aikaansaamiseksi sovitussa aikataulussa
- ymmärtää tieteellistä ajattelua, päättelyä ja selittämistä
- tietää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
- osaa raportoida kirjallisesti ja suullisesti työnsä lähtökohdista, menetelmistä ja tuloksista omalla suomeksi

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen liittyvänä opinnäytetyönä. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään myös kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisätietoja: POP > OPISKELU > Kandidaatintyö > Kypsyysnäyte.

Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinnon perusopintoja vähintään 100 op ja pääaineen opintoja 15 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty kandidaatintutkinnon osalta. Lisätietoja: POP > OPISKELU > Kandidaatintyö


Päivittäjä: Lassila Jenni, 14.03.2018