Teknisten tieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Konetekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Matti Vilkko
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Nina Ojala

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee konetekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan konetekniikan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä

Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin

Opiskelija osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla

Opiskelija osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 100 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1120   Mittaus 3 op I  
ASE-1130   Automaatio 6 op II  
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op I  
KEB-40100   Lämpötekniikka 5 op II  
KEB-61100   Insinöörikemia 3 op II  
KIE-22010   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TTI 3 op II  
MAT-01130   Insinöörimatematiikka C 1 5 op I  
MAT-01230   Insinöörimatematiikka C 2 5 op I  
MAT-01330   Insinöörimatematiikka C 3 5 op I  
MAT-01430   Insinöörimatematiikka C 4 4 op I  
MEI-01101   Mallinnus ja dokumentointi 5 op I  
MEI-01210   Konetekniikan johdantokurssi 5 op I  
MEI-03100   Statiikka 5 op I  
MOL-11011   Materiaaliopin perusteet 1 5 op II  
RAK-31010   Lujuusoppi 4 op II  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op II  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
TTI-20001   Luova ongelmanratkaisu ja järjestelmäsuunnittelu 5 op I  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 3 op  
Yhteensä 95 op  


Suuntaavat opinnot, 17 op

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee konetekniikan perusteet ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-60150   Differentiaaliyhtälöt 5 op II  
MEI-40001   Tuotesuunnittelu ja -kehitys 5 op II  
RAK-31030   Dynamiikka 4 op II  
TTA-72011   Laatujohtaminen 3 op II  
Yhteensä 17 op  


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kone- ja tuotantotekniikka 29 op


Sivuaineet

Sivuainevalinta on vapaa. - Mikäli DI-tutkinnossa haluaa opiskella pääaineena turvallisuustekniikka -kokonaisuuden, kannattaa kanditutkintoon valita sivuaineeksi turvallisuustekniikan aineopintokokonaisuus. - Mikäli DI-tutkinnossa haluaa opiskella pääaineena teollisuustalous B -kokonaisuuden, kannattaa kanditutkintoon valita sivuaineeksi teollisuustalous A -aineopintokokonaisuus.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittaviin opintoihin voi myös sisällyttää harjoittelua enintään 5 opintopistettä

Vapaasti valittavia opintojaksoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon, mikäli tutkinnon minimilaajuus (180 op) täyttyy muutoinkin.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön suoritettuaan opiskelija pystyy osoittamaan alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden ja
- osaa hankkia, käsitellä arvioida, analysoida ja käyttää tietoa monipuolisesti, kriittisesti ja eettisesti
- osaa arvioi ja kehittää omaa tiedonhakuprosessiaan
- osaa suunnitella ja organisoida oman työskentelynsä tavoitteiden aikaansaamiseksi sovitussa aikataulussa
- ymmärtää tieteellistä ajattelua, päättelyä ja selittämistä
- tietää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
- osaa raportoida kirjallisesti ja suullisesti työnsä lähtökohdista, menetelmistä ja tuloksista omalla suomeksi

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö tehdään kandidaatin tutkinnon pääaineeseen liittyvänä opinnäytetyönä. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään myös kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisätietoja: POP > OPISKELU > Kandidaatintyö > Kypsyysnäyte.

Ennen kandidaatintyön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinnon perusopintoja vähintään 100 op ja pääaineen opintoja 15 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty kandidaatintutkinnon osalta. Lisätietoja: POP > OPISKELU > Kandidaatintyö


Päivittäjä: Ojala Nina, 22.05.2018