Teknis-taloudellinen TkK-tutkinto-ohjelma

Tuotantotalous

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Marko Seppänen, Teemu Laine
Tiedekunnan sihteeri: Sari Pohjankyrö
Opetuksen suunnittelija: Ulla Vartiala

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tietää perusteet yritysten toiminnasta ja reaaliprosesseista (sisältäen tuotanto-, palvelu-, tieto-, asiakkuus- ja materiaaliprosessit) sekä niiden taloudellisista vaikutuksista.
- Opiskelija tunnistaa tuotantotalouden ja tietojohtamisen keskeiset käsitteet.
- Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan menestykseen vaikuttavat tekijät ja teknologiaosaamisen merkityksen liiketoiminnassa.
- Opiskelija osaa soveltaa matemaattis-luonnontieteellisiä menetelmiä teknis-taloudellisessa ongelmanratkaisussa.
- Opiskelija osaa hyödyntää tekniikan osaamista liiketoiminnan kehittämisessä.
- Opiskelija osaa etsiä tietoa ja tuntee tieteellisten työskentelytapojen periaatteita.
- Opiskelija osaa toteuttaa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän tavoitteellisen projektitoimeksiannon.
- Opiskelija osaa toimia ryhmän tuottavana jäsenenä alansa tehtävissä.
- Opiskelija osaa viestiä sellaisella suomen ja ruotsin kielen taidolla, joka lain mukaan vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Lisäksi osaa vähintään yhtä vierasta kieltä sellaisella tasolla, joka mahdollistaa työskentelyn oman alan kansainvälisessä ympäristössä.
- Opiskelija on omaksunut kestävää kehitystä ja eettistä toimintaa kunnioittavan lähestymistavan.
- Opiskelija osaa seurata ja tulkita talouden ja tekniikan kehitystä sekä niiden yhteiskunnallista merkitystä.
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 100 op

Pakolliset opintojaksot

Pakolliset kieliopinnot 6 op tulee suorittaa samasta kielestä.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op II  
KEB-61100   Insinöörikemia 3 op I  
KIE-07000   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op III  
KIE-22020   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TUTA & TIJO 3 op I  
MAT-01110   Insinöörimatematiikka A 1 5 op I  
MAT-01210   Insinöörimatematiikka A 2 5 op I  
MAT-01310   Insinöörimatematiikka A 3 5 op I  
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op I  
TLO-11000   Tietojohtamisen perusteet 4 op I  
TLO-11046   Supply Chain Management 4 op I  
TLO-32021   Liiketoimintatiedon hallinta 5 op II  
TRT-21001   Teknis-taloudellinen toimintaympäristö 6 op I  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op I  
TTA-21010   Organisaatiot ja ihmisten johtaminen 4 op I  
TTA-31010   Yrityksen talous 4 op II  
TTA-32010   Johdon laskentatoimi 5 op II  
TTA-71010   Projektinhallinta 4 op II  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 3 op  
Yhteensä 96 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op II  
MAT-02700   Operaatiotutkimus 4 op II  

Täydentävät opintojaksot

Pakolliset vieraan kielen opinnot 6 op tulee suorittaa samasta kielestä.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KIE-32026   Spoken Communication in English/TUTA & TIJO 3 op I  
KIE-32906   English Language Exam / Spoken 3 op I  
KIE-33906   English Language Exam / Written 3 op I  
KIE-34106   Academic Writing in English 3 op II  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Tuotantotalous 23 op


Sivuaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaatiotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 23 op
Biolääketieteen tekniikka 25 op
Communications and Networking, Intermediate Studies as Elective Studies 25 op
Datateknologiat 25 op
Digital and Computer Systems, Intermediate Studies as Elective Studies 25 op
Elektroniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Energia- ja prosessitekniikka 25 op
Health Informatics, intermediate studies as elective studies 25 op
Kemia/TkK/muut kuin TL, YE, M 29 op
Kestävä tuotanto 25 op
Konetekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Lentävien ja sukeltavien laitteiden robotiikka 25 op
Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Matematiikka 25 op
Materiaalitekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Ohjelmistotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Physics 20 op
Rakennustekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Teknillinen fysiikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Tietoliikennetekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Tuotanto ja tuotekehitys, aineopinnot valinnaisina opintoina 20 op
Tuotantojärjestelmät ja -verkostot 20 op
Turvallisuustekniikka 20 op

Sivuaineeksi tuotantotalouden opintosuunnassa valitaan tekninen tai luonnontieteellinen kokonaisuus.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tutkinto vaadittuun laajuuteen (180 op). Vapaasti valittaviin opintoihin suositellaan valittavaksi erityisesti kieliopintoja, Tampere3- yhteistyöopintoja, yrittäjyyden opintoja sekä vaihto-opintoja.


Kandidaatintyö, 10 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  


Päivittäjä: Vartiala Ulla, 16.03.2018