Teknis-taloudellinen TkK-tutkinto-ohjelma

Tietojohtaminen

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Marko Seppänen, Teemu Laine
Tiedekunnan sihteeri: Sari Pohjankyrö
Opetuksen suunnittelija: Sonja Ojanen

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- tuntee matemaattis-luonnontieteellisen ajattelutavan. Opiskelija tunnistaa matemaattis-luonnontieteelliset menetelmät osaksi teknis-taloudellista ongelmanratkaisua.
- osaa määritellä tuotantotalouden ja tietojohtamisen keskeiset käsitteet sekä muodostaa perusnäkemyksen yritysten toiminnasta.
- ymmärtää liiketoiminnan menestystekijöitä ja teknis-taloudellisen osaamisen merkityksen liiketoiminnassa.
- ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian merkityksen liiketoiminnassa.
- tunnistaa valitsemansa tekniikan alan keskeisiä käsitteitä ja pystyy toimimaan alan asiantuntijoiden kanssa.
- osaa seurata ja tulkita talouden ja tekniikan kehitystä sekä yhteiskunnallista merkitystä.
- osaa etsiä tietoa ja tuntee tieteellisten työskentelytapojen periaatteita sekä osaa toteuttaa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän tavoitteellisen toimeksiannon.
- osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla äidinkielellä, toisella kotimaisella kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.
- osaa toimia ryhmän tuottavana jäsenenä alansa tehtävissä.
Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 100 op

Pakolliset opintojaksot

Pakolliset kieliopinnot 6 op tulee suorittaa samasta kielestä.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op II  
KEB-61100   Insinöörikemia 3 op I  
KIE-07000   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op III  
KIE-22020   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TUTA & TIJO 3 op I  
MAT-01110   Insinöörimatematiikka A 1 5 op I  
MAT-01210   Insinöörimatematiikka A 2 5 op I  
MAT-01310   Insinöörimatematiikka A 3 5 op I  
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op I  
TLO-11000   Tietojohtamisen perusteet 4 op I  
TLO-11046   Supply Chain Management 4 op I  
TLO-32021   Liiketoimintatiedon hallinta 5 op II  
TRT-21001   Teknis-taloudellinen toimintaympäristö 6 op I  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op I  
TTA-21010   Organisaatiot ja ihmisten johtaminen 4 op I  
TTA-31010   Yrityksen talous 4 op II  
TTA-32010   Johdon laskentatoimi 5 op II  
TTA-71010   Projektinhallinta 4 op II  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1) 3 op  
Opiskelijan on valittava vieraan kielen opintoja (vähintään taitotaso B1-B2) 3 op  
Yhteensä 96 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op II  
MAT-02700   Operaatiotutkimus 4 op II  

Täydentävät opintojaksot

Pakolliset vieraan kielen opinnot 6 op tulee suorittaa samasta kielestä.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KIE-32026   Spoken Communication in English/TUTA & TIJO 3 op I  
KIE-32906   English Language Exam / Spoken 3 op I  
KIE-33906   English Language Exam / Written 3 op I  
KIE-34106   Academic Writing in English 3 op II  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Tietojohtaminen 25 op


Sivuaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Communications and Networking, Intermediate Studies as Elective Studies 25 op
Datateknologiat 25 op
Health Informatics, intermediate studies as elective studies 25 op
Ohjelmistotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Tietoliikennetekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina 25 op

Tietojohtamisen tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee valita listalta tietotekninen sivuaine 20-30op. Mahdollisista muista hyväksyttävistä tietoteknisistä sivuaineista tulee sopia etukäteen opintosuunnittelijan kanssa.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tutkinto vaadittuun laajuuteen (180 op). Vapaasti valittaviin opintoihin suositellaan valittavaksi erityisesti kieliopintoja, Tampere3- yhteistyöopintoja, yrittäjyyden opintoja sekä vaihto-opintoja.


Kandidaatintyö, 10 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  


Päivittäjä: Ojanen Sonja, 10.08.2018