Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Ympäristö- ja energiatekniikka

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Esa Räsänen
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- TkK-tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ja vankka osaaminen matemaattis-
luonnontieteellisistä perusteista.

Opiskelija:
- tuntee perusteet ympäristötekniikasta ja energiatekniikasta sekä ymmärtää tekniikan mahdollisuudet ongelmanratkaisussa
- tuntee energiantuotannon peruskäsitteet sekä niihin vaikuttavat luonnonlait ja mitoituksen perusteet
- ymmärtää kemian perusilmiöt ja reaktiot sekä soveltamismahdollisuudet
- osaa selittää bio- ja kiertotalouden ja kestävän kehityksen merkityksen ympäristötekniikassa.
- tuntee pääaineensa perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin.
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.
- ymmärtää, että ammatillinen kehittyminen on elinikäinen prosessi ja oppii sietämään omaa keskeneräisyyttään.
- pääainekohtainen osaaminen on kuvattu pääaineen osaamistavoitteissa.

Opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 96 op

Osaamistavoitteet

- Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja menetelmiä ongelmanratkaisuun,
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä,
- tuntee liiketoiminnan, yrittäjyyden ja innovoinnin lähtökohdat.
- tuntee luonnontieteiden eri osa-alueet ja niiden perusteet.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1080   Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset 8 op I  
FYS-1130   Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset 9 op I  
KEB-20001   Ympäristötekniikan perusteet 5 op I  
KEB-40000   Energiatekniikan perusteet 5 op II  
KEB-61410   Laaja kemia 1 4 op I  
KEB-61420   Laaja kemia 2 4 op I  
KEB-61430   Laaja kemia 3 4 op I  
KEB-62100   Orgaaninen kemia 1 5 op II  
KIE-22050   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/LTT 3 op II  
KIE-32056   Spoken Communication in English/LTT 3 op I  
KIE-33006   Written Communication in English 3 op II  
LTT-11000   Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja 2 op I  
LTT-12301   Kestävän kehityksen perusteet 5 op I  
MAT-01130   Insinöörimatematiikka C 1 5 op I  
MAT-01230   Insinöörimatematiikka C 2 5 op I  
MAT-01330   Insinöörimatematiikka C 3 5 op I  
MAT-01430   Insinöörimatematiikka C 4 4 op I  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op II  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
Yhteensä 88 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 8 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02400   Vektorianalyysi 4 op II  
MAT-02450   Fourier'n menetelmät 4 op II  
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op II  
MAT-02650   Algoritmimatematiikka 4 op II  
MAT-02700   Operaatiotutkimus 4 op II  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuteen sisältyy vähintään 3 op vieraan kielen opintoja taitotasolla B1 ja vähintään 3 op saman kielen opintoja tasolla B1-B2 (vähintään). Jos valittu kieli on englanti, pitää suorittaa KIE-32056 ensimmäisenä opiskeluvuotena. Vieras kieli voi olla myös saksa, ranska tai venäjä. Aiemmin hankitun kielitaidon voi todistaa myös kielikokeilla, ja kieliopinnot saa aina suorittaa myös mainittua vaativammilla opintojaksoilla.


Suuntaavat opinnot, 8 op

Osaamistavoitteet

- Perus- ja suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset tutkinnon aineopintojen suorittamiseen.

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 8 opintopisteen edestä opintojaksoja

1. Valittava 2 opintojaksoa. Bio- ja ympäristötekniikan pääaineopiskelijoille.
2. Valittava 3 opintojaksoa. Kemian pää- tai sivuaineopiskelijoille.
3. Valittava 2 opintojaksoa. Energia- ja prosessitekniikan pääaineopiskelijoille.

Täydentävät opintojaksot

Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat -opintojakson voi suorittaa joko ensimmäisen vuoden keväällä tai toisen vuoden syksyllä.


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bio- ja ympäristötekniikka 28 op
Energia- ja prosessitekniikka 25 op
Kemia/TkK/TL & YE 25 op


Sivuaineet

Sivuainevalinta on vapaa. Mikäli DI-tutkinnossa haluaa opiskella pääaineena turvallisuustekniikan syventävän kokonaisuuden, kannatta kanditutkintoon valita sivuaineeksi turvallisuustekniikka.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) perusopinnot 2) suuntaavat opinnot 3) pääaine 4) sivuaine 5) kandidaatintyö ja -seminaari. Suositeltavia opintojaksoja ovat esimerkiksi alla luetellut opintojaksot, pää- ja sivuaineita täydentävät opinnot, harjoittelu tai kieliopinnot.

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Listan opintojaksot ovat vain ehdotuksia, voit sisällyttää kokonaisuuteen haluamiasi opintojaksoja lähes rajoituksetta.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön suoritettuaan opiskelija:
- osaa hankkia ja valikoida tietoa,
- tiedostaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet,
- kykenee tuottamaan kriittisen, analyyttisen, loogisen ja kieliasultaan hyvän kirjallisen esityksen,
- osaa suunnitella ajankäyttönsä sovitun aikataulun mukaisesti,
- osaa argumentoida sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Opiskelija voi aloittaa kandidaatintyön tekemisen, kun hän on suorittanut perusopinnoista ja suuntaavista opinnoista vähintään 70 opintopistettä ja pääaineen opinnoista vähintään 15 opintopistettä. Lisäksi opiskelijalla täytyy olla hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aineopintokokonaisuuksien vastuulaitokset ilmoittavat tarkemmin siitä, miten kandidaatintyö on mahdollista suorittaa.

Kandidaatintyön yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisäksi kandidaatintyön tekeminen edellyttää osallistumasta kandidaatinseminaariin.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelma on Suomen ensimmäinen ohjelma, jossa ympäristö- ja energiatekniikka yhdistyivät. Ohjelma houkuttelee lahjakkaita, ympäristöstä, maailman tilasta ja luonnonvarojen riittävyydestä kiinnostuneita opiskelijoita. Ympäristö- ja energiatekniikan ohjelman vahvuutena on tutkinnon muunneltavuus sekä eri alojen asiantuntijoiden verkostoituminen jo opiskeluaikana. Tutkinnosta valmistuvat ovat kysyttyjä työmarkkinoilla ja heillä on hyvät valmiudet toimia eri alojen asiantuntijoista koostuvissa työyhteisöissä niin teollisuudessa kuin tutkimuksessakin. Tutkinto on mahdollista suunnata energiatekniikkaan, biotekniikkaan, ympäristötekniikkaan, kemiaan tai turvallisuustekniikkaan. Suuntaukset eivät ole toisistaan erillisiä, vaan useimmiten vähintään kahden alan läpileikkauksia. Kukin ala tuottaa osaajia maailman kasvavan materian- ja energiantarpeen sekä niiden jättämien seurausten aiheuttamien haasteiden ratkaisuun. Tämä tarve on ajankohtainen jo nyt, ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Opetukseen sisältyy suuntautumisalasta riippuen esimerkiksi laboratorio- ja laitetekniikkataitoja tai laajoja suunnittelu- ja mitoitusharjoituksia. Opintojen aikana opiskelijat kehittävät vankan ja moneen sovellettavan ongelmanratkaisukyvyn sekä valmiudet tehdä suunnittelutyötä itsenäisesti sekä osana tiimiä. Kaiken pohjana on matemaattis-luonnontieteellinen, looginen päättelykyky, ymmärrys luonnontieteiden ja tekniikan perusilmiöistä sekä kyky nähdä asiat laajemmassa kontekstissa. Näiden perustaitojen turvin on luontevaa jatkaa oman osaamisen kehittämistä työelämässä. Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet ja korkea motivaatio sisällyttää tutkintoonsa opintoja ulkomaisissa yliopistossa, ja lähes puolet opiskelijoista lähteekin opiskelijavaihtoon jossain vaiheessa opintojaan. Vaihto-opiskelu on hyvä tapa kehittää työelämässä tarvittavia taitoja, kuten kielitaito, kyky sopeutua uusiin olosuhteisiin, ottaa selvää asioista ja tutustua erilaisiin ihmisiin.

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 26.04.2018