Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma

Teknis-luonnontieteellinen

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Esa Räsänen
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Hanna Lehtelä

Osaamistavoitteet

- TkK-tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ja vankka osaaminen matemaattis-luonnontieteellisistä perusteista.

Opiskelija:
- ymmärtää matematiikan ja luonnontieteiden merkityksen yhteiskunnassa ja pystyy seuraamaan alojen kehitystä
- hallitsee matemaattisen argumentoinnin perusteet sekä tärkeimmät matemaattiset menetelmät
- osaa mallintaa sekä ratkaista numeerisesti yksinkertaisia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia
- hallitsee klassisen ja modernin fysiikan perusteet matemaattisen lähestymistavan kautta
- hallitsee kemian perusteet sisältäen laboratoriotyöskentelyn
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.
Opiskelijalla on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 92 op

Osaamistavoitteet

- Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

- osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisiä tietoja ja menetelmiä ongelmanratkaisuun,
- osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä,
- tuntee liiketoiminnan, yrittäjyyden ja innovoinnin lähtökohdat.
- tuntee luonnontieteiden eri osa-alueet ja niiden perusteet.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1010   Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1241   Laaja fysiikka I Mekaniikka 7 op I  
FYS-1251   Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi 7 op I  
FYS-1260   Laaja fysiikka III Atomifysiikka 7 op II  
KEB-61410   Laaja kemia 1 4 op I  
KEB-61420   Laaja kemia 2 4 op I  
KEB-61430   Laaja kemia 3 4 op I  
KIE-22050   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/LTT 3 op II  
KIE-32056   Spoken Communication in English/LTT 3 op I  
KIE-33006   Written Communication in English 3 op II  
LTT-11000   Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja 2 op I  
LTT-12201   Luonnontieteet, matematiikka ja teknologia 5 op I  
MAT-01160   Matematiikka 1 5 op I  
MAT-01260   Matematiikka 2 5 op I  
MAT-01360   Matematiikka 3 5 op I  
MAT-01460   Matematiikka 4 4 op I  
TIE-02101   Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op II  
TTA-11010   Teollisuustalouden perusteet 4 op II  
Yhteensä 80 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Fysiikan opiskelijoille suositellaan matematiikan kursseja MAT-02450 Fourier'n menetelmät ja MAT-02400 Vektorianalyysi. Kemian opiskelijoille suositeltavia matematiikan kursseja ovat MAT-02700 Operaatiotutkimus, MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta ja MAT-02550 Tilastomatematiikka. Tietotekniikkaan suuntautuvalle MAT-02650 Algoritmimatematiikka on hyvä valinta. Matematiikan opettajaksi aikovalle suositellaan opintojaksoa MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta.

Valittava vähintään 12 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-62100   Orgaaninen kemia 1 5 op 1   II  
KEB-62210   Fysikaalinen kemia 1 4 op 1   II  
MAT-02400   Vektorianalyysi 4 op 2   II  
MAT-02450   Fourier'n menetelmät 4 op 2   II  
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op 2   II  
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op 2   II  
MAT-02650   Algoritmimatematiikka 4 op 2   II  
MAT-02700   Operaatiotutkimus 4 op 2   II  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Valitaan yksi.
2. Valittava 2 opintojaksoa. Valitaan kaksi.


Suuntaavat opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

- Perus- ja suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset tutkinnon aineopintojen suorittamiseen.

Täydentävät opintojaksot

Kemian pää- tai sivuaineopiskelijat valitsevat ne KEB-opintojaksot, jotka eivät kuulu perusopintoihin (3 kpl). Tietotekniikkaa opetettavaksi aineeksi suunnitteleville suositellaan opintojaksoja TIE-02201 ja TIE-05200/TIE-05210. Fysiikkaa opetettavaksi aineeksi suunnitteleville soveltuvat opintojaksot FYS-1591 ja FYS-1650. Muille kuin matematiikan pää- tai sivuaineopiskelijoille suositellaan opintojaksoja MAT-60150 ja MAT-60000.

Listasta valitaan vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja

Huomaathan, että jos aiot opiskella matematiikan lyhyen opetettavan aineen, voit valita maksimissaan kolme 02-alkuista matematiikan kurssia. Jos aiot opiskella matematiikan pitkän opetettavan aineen, voit valita maksimissaan kaksi 02-alkuista matematiikan kurssia.


Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia/TkK/TL & YE 25 op
Matematiikka 25 op
Teknillinen fysiikka 25 op


Sivuaineet

Sivuainevalinta on vapaa. Opettajankoulutuksen opiskelijat, jotka aikovat lukea tietotekniikan pitkän opetettavan aineen, voivat valita sivuaineeksi ohjelmistotekniikan.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Suositeltavia opintojaksoja ovat esimerkiksi alla luetellut opintojaksot, pää- ja sivuaineita täydentävät opinnot, harjoittelu tai kieliopinnot. Listan opintojaksot ovat vain ehdotuksia, voit sisällyttää kokonaisuuteen haluamiasi opintojaksoja lähes rajoituksetta.

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) perusopinnot 2) suuntaavat opinnot 3) pääaine 4) sivuaine 5) kandidaatintyö ja -seminaari.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Kandidaatintyön suoritettuaan opiskelija:
- osaa hankkia ja valikoida tietoa,
- tiedostaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet,
- kykenee tuottamaan kriittisen, analyyttisen, loogisen ja kieliasultaan hyvän kirjallisen esityksen,
- osaa suunnitella ajankäyttönsä sovitun aikataulun mukaisesti,
- osaa argumentoida sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Opiskelija voi aloittaa kandidaatintyön tekemisen, kun hän on suorittanut perusopinnoista ja suuntaavista opinnoista vähintään 70 opintopistettä ja pääaineen opinnoista vähintään 15 opintopistettä. Lisäksi opiskelijalla täytyy olla hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aineopintokokonaisuuksien vastuulaitokset ilmoittavat tarkemmin siitä, miten kandidaatintyö on mahdollista suorittaa.

Kandidaatintyön yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taidon. Lisäksi kandidaatintyön tekeminen edellyttää osallistumasta kandidaatinseminaariin.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Teknis-luonnontieteellinen (TL) tutkinto-ohjelma on Suomen diplomi-insinöörikoulutuksen valikoivimpia ohjelmia, joka houkuttelee ikäluokkansa lahjakkaimpia opiskelijoita. Ohjelma tarjoaa laaja-alaisen ja syvällisen matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen yhdistettynä tekniikkaan. Tällainen osaaminen mahdollistaa uuden luomisen ja toimimisen uutta kehittävillä aloilla, joilla ei ole valmiita insinööritieteen ratkaisuja. Ohjelma tarjoaa erillisen haun kautta myös Suomen ainoan hakukohteen yhdistettyyn diplomi-insinöörin tutkintoon ja aineenopettajan pätevyyteen. Teknis-luonnontieteellinen kandidaatintutkinto luo opiskelijoille vahvan pohjan maisteri- ja tohtoriopintoihin matematiikan, fysiikan ja kemian aloilla. Ohjelma tarjoaa opinnoissa menestyneille opiskelijoille ponnahduslaudan tieteelliseen tutkimukseen jo opintojen alkuvaiheessa. Toisaalta ohjelma valmistaa opiskelijoita teknologia-alan yritysten vaativiin asiantuntijatehtäviin. Aineenopettajan pätevyyteen vaadittavat pedagogiset opinnot suoritetaan keskustakampuksella kasvatustieteen yksikössä. Tutkinto-ohjelman opiskelijoista noin kolmannes suuntautuu tutkijoiksi, kolmannes teollisuuteen ja kolmannes aineenopettajiksi. Luonnon ja tekniikan mekanismien syvällinen ymmärtäminen antaa erinomaiset valmiudet toimia nopeasti muuttuvassa työelämässä. Teoreettisen taitojen soveltaminen laboratorioissa jo opintojen aikana valmistaa opiskelijoita niin tutkimusuralle kuin myös yritysmaailmaan. Ohjelma tuottaa monipuolisia tulevaisuuden osaajia, joiden ongelmanratkaisutaidot soveltuvat modernin yhteiskunnan vaativimpiin asiantuntijatehtäviin sekä tutkimus- ja teknologiasektorilla että laajemmin mm. konsultoinnissa, pankkimaailmassa sekä yritysten johtotehtävissä. Toisaalta ohjelma tuottaa matemaattisten aineiden opettajia arvostetulla ja monipuolisella diplomi-insinöörin tai tekniikan tohtorin tutkinnolla. Heistä on yhteiskunnassa kasvava kysyntä. Lisätietoa kieliopinnoista: - Mikäli opiskelija valitsee perusopintojen pakolliset vieraan kielen opinnot englannista, tulee hänen suorittaa KIE-32056 Spoken communication in English/LTT 1. opiskeluvuonna.

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 26.04.2018