Materiaalitekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Petri Vuoristo
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Jenni Lassila

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.

Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.

Opiskelija pystyy osallistumaan materiaalitekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Opiskelija osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Opiskelija osaa soveltaa perusluonnontieteitä materiaalitekniikan alalla.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 18 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen edellyttämät matemaattiset perustaidot.
- Opiskelija osaa käyttää työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämiä kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-12286   Master's Thesis Seminar 1 op V  
MOL-32228   Electron Microscopy 5 op IV  
MOL-32307   Materials Performance 5 op IV  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op  
Yhteensä 14 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02400   Vektorianalyysi 4 op IV  
MAT-02450   Fourier'n menetelmät 4 op IV  
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op IV  
MAT-02650   Algoritmimatematiikka 4 op IV  
MAT-02700   Operaatiotutkimus 4 op IV  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomaterials 30 op
Materiaalikemia/DI 50 op
Mechanics of Materials 30 op
Metallic and Ceramic Materials 31 op
Metallic and Ceramic Materials 50 op
Polymeric Materials 50 op
Polymeric Materials 30 op


Sivuaineet

Tutkinnon sivuaineeksi voi sisällyttää minkä tahansa TTY:n aine- tai syventävän opintokokonaisuuden, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Tutkintoon tulee kuitenkin sisältyä tekninen tai luonnontieteellinen pää- tai sivuaine materiaalitekniikan alalta. Ideoita sivuainevalintoihin saat opettajilta, opintoneuvojalta ja suunnittelijalta.


Vapaasti valittavat opinnot, 10 op

Vapaasti valittavia opintojaksoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon, mikäli tutkinnon minimilaajuus (120 op) täyttyy muutoinkin.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden.
- Opiskelija osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana teknistä raporttia.
- Opiskelija osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.

Ennen diplomityön aloittamista opiskelijalla tulee olla kandidaatintutkinto suoritettuna, sekä diplomi-insinöörin tutkinnosta vähintään 60 op ja syventäviä (pääaine) opintoja 20 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty diplomi-insinöörin tutkinnon osalta.


Päivittäjä: Lassila Jenni, 14.03.2018