Konetekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Kari Koskinen
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Nina Ojala

Osaamistavoitteet

- Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin

Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä

Opiskelija pystyy osallistumaan konetekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun

Opiskelija osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 16 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen edellyttämät matemaattiset perustaidot.
- Opiskelija osaa käyttää työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämiä kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op IV  
MEI-11000   Diplomityökurssi 1 op V  
RAK-32300   Elementtimenetelmän perusteet 4 op IV  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op  
Yhteensä 12 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MAT-02400   Vektorianalyysi 4 op 1   IV  
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op 1   IV  
MAT-60000   Matriisilaskenta 5 op 1   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa.

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Energia- ja biojalostustekniikka 30 op
Energia- ja biojalostustekniikka 50 op
Koneensuunnittelu ja tuotekehitys 30 op
Koneensuunnittelu ja tuotekehitys, laaja 50 op
Life-Cycle Management and Engineering 30 op
Life-Cycle Management and Engineering, Advanced 50 op
Lujuusoppi 30 op
Robotics 30 op
Teollisuustalous B 30 op
Tuotantotekniikka ja -automaatio 30 op
Tuotantotekniikka ja -automaatio, laaja 50 op
Turvallisuustekniikka 30 op


Sivuaineet

Opiskelija voi valita sivuaineen vapaasti TTY:n aine- ja syventävistä opintokokonaisuuksista, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Pääaineen ollessa Teollisuustalous B tai Turvallisuustekniikka, tulee sivuaineen olla syventävä kokonaisuus konetekniikan alalta. Ideoita sivuainevalintoihin saat opettajilta, opintoneuvojalta ja suunnittelijalta.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavia opintojaksoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon, mikäli tutkinnon minimilaajuus (120 op) täyttyy muutoinkin.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden.
- Opiskelija osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana teknistä raporttia.
- Opiskelija osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.

Ennen diplomityön aloittamista opiskelijalla tulee olla kandidaatintutkinto suoritettuna, sekä diplomi-insinöörin tutkinnosta vähintään 60 op ja syventäviä (pääaine) opintoja 20 op. Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee olla hyväksytetty diplomi-insinöörin tutkinnon osalta.


Päivittäjä: Ojala Nina, 10.08.2018