Biotekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Pasi Kallio
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Outi Väisänen

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon yleisten osaamistavoitteiden lisäksi, diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- pystyy vaikuttamaan biotekniikan alan kehitykseen ja jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan
- tuntee laboratoriotyöskentelyn toimintatavat ja -käytännöt, osaa työskennellä laboratoriossa ja suunnitella koejärjestelyjä
- osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
- osaa soveltaa tekniikan alan uusia teknologioita, menetelmiä ja toimintamalleja biologiaan ja lääketieteeseen sekä bioteollisuudessa
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
- osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin
- pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa monitieteellisissä biotekniikan alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä
- omaa valmiudet kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.
- pääainekohtainen osaaminen on kuvattu pääaineen osaamistavoitteissa

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

- Yhteiset perusopinnot täydentävät biotekniikan alalla tarvittavia matemaattisia analyysitaitoja.
Yhteiset opinnot suoritettuaan opiskelijalla on riittävät valmiudet menestyäkseen syventävissä opinnoissa.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-62416   Small Samples Data Analysis 5 op IV  
Yhteensä 5 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
BMT-62100   Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle 3 op 1   IV  
KEB-62100   Orgaaninen kemia 1 5 op 2   IV  

1. Valittava 0 opintojaksoa. Pakollinen esitieto biomittausten ja -kuvantamisen sekä kudosteknologian pääaineopiskelijoille.
2. Valittava 0 opintojaksoa. Pakollinen esitieto Bioengineering pääaineopiskelijoille. Opintojakso suoritettava, mikäli se ei sisälly aiempiin opintokokonaisuuksiin.

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 10 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-10100   Piiriteoria 5 op IV  
KEB-62100   Orgaaninen kemia 1 5 op IV  
KEB-62210   Fysikaalinen kemia 1 4 op IV  
KIE-08006   Intercultural Communication Skills 3 op IV  
KIE-08106   Intercultural Workplace 2 op IV  
MAT-60000   Matriisilaskenta 5 op IV  
MAT-60150   Differentiaaliyhtälöt 5 op IV  
MAT-60250   Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op IV  
SGN-11000   Signaalinkäsittelyn perusteet 5 op IV  
SGN-13006   Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning 5 op IV  
YHTTAY-22087   Bioinformatics Tools 3 op IV  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bioengineering 30 op
Biomittaukset ja –kuvantaminen 30 op
Kudosteknologia 50 op
Kudosteknologia 30 op


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään diplomi-insinöörin tutkinto 120 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) perusopinnot 2) pääaine ja sivuaine ja 3) diplomityö.

Sivuainetta ei tarvitse suorittaa, mikäli pääaineen laajuus on vähintään 50 op.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Diplomityön suoritettuaan opiskelija:
- osaa analysoida, arvioida ja käyttää tieteellisiä julkaisuja,
- osaa valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät ja tarvittaessa osaa ottaa huomioon poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeet,
- osaa soveltaa hakemaansa tietoa itsenäisesti tutkimusongelmaan,
- osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin,
- osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää koejärjestelyyn liittyvät virhelähteet ja epävarmuustekijät,
- osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa tieteellisen raportin.


Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
LTT-23100   Diplomityön tiedonhankinta 0 op V  
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityön voi aloittaa, kun keskeiset pääaineopinnot ja näitä edeltävät opinnot on suoritettu. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tekniikan kandidaatin tutkinto ennen kuin hän voi hyväksyttää aiheen ja tarkastajan tiedekunnassa.

Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut ennen diplomityön aloittamista vähintään 20 op pääaineensa syventäviä opintoja ja kokonaisuudessaan vähintään 60 opintopistettä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Lisäksi opiskelijalla pitää olla hyväksytty DI-vaiheen HOPS.

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Biotekniikan tutkinto-ohjelma toteutetaan tiiviinä yhteistyönä Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelman kanssa. Opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus Tampereen yliopiston bioteknologian opintoihin sinä lukukautena, jona hän aloittaa opintonsa TTY:ssä. TaY:n opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Tietoja opetuksesta saa Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta ja opetusohjelmasta sivulta http://www.uta.fi/bmt/opiskelu.html. Opintojaksokuvauksissa on merkittynä tiedot suositeltavista edeltävistä opinnoista. Joillakin työkursseilla opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan. Opiskelijoita suositellaan suorittamaan kansainvälistymisosio opintojen aikana. Lisätietoa kansainvälistymisosiosta löytyy POPista. Opiskelijoille suositellaan vaihto-opiskelua tai diplomityön tekemistä ulkomailla.

Päivittäjä: Väisänen Outi, 21.05.2018