Arkkitehtuurin TkK-tutkinto-ohjelma

Arkkitehtuuri

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Olli-Paavo Koponen
Tiedekunnan sihteeri: Antti Viiman
Opetuksen suunnittelija: Marleena Yli-Äyhö

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee arkkitehtuurin perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan arkkitehtuurin alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.

Opiskelija osaa soveltaa taiteellisia ja tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin.

Opiskelija osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa arkkitehtuurin alan työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla.

Opiskelija osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Perusopinnot, 92 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-11000   Johdatus yliopisto-opintoihin 2 op I  
ARK-12000   Arkkitehtuurin historian perusteet 12 op I  
ARK-12100   Arkkitehtuurin perusteet 12 op I  
ARK-12200   Taide 1 8 op I  
ARK-12300   Esitystekniikka 3 op I  
ARK-14000   Yhdyskuntasuunnittelun perusteet 12 op I  
ARK-15000   Arkkitehtuurimedian perusteet 5 op I  
ARK-22200   Taide 2 8 op II  
ARK-23000   Työmaaharjoittelu 4 op II  
ARK-23100   Rakennusopin perusteet 8 op II  
ARK-23200   Rakennetekniikka 4 op II  
ARK-33400   Korjausrakentamisen perusteet 4 op III  
KIE-22030   Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/ARK 3 op I  
KIE-32106   English for Architects 3 op II  
RAK-32510   Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille 4 op II  
Yhteensä 92 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet

Pääaine 58 op

Pakolliset opintojaksot

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Kandidaatintyö tehdään joko Asuntosuunnittelu 1- tai Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 -opintojakson yhteydessä. Siihen opintojaksoon, jonka yhteydessä ei tehdä kandidaatintyötä valitaan vastaavanlaajuinen harjoitustyö.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ARK-33220   Asuntosuunnittelu 1, harjoitustyö 8 op 1   III  
ARK-34020   Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, harjoitustyö 8 op 1   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. siitä aineesta, josta ei tehdä kandidaatintyötä.


Vapaasti valittavat opinnot, 20 op

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintokokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää myös muita yliopistotason opintoja.


Kandidaatintyö, 10 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osoittaa tekniikan kandidaatin tutkinnon vaatiman kypsyyden kandidaatintyöllä. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja soveltaa sitä, sekä kirjoittaa tieteellistä tekstiä.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9161   Kandidaatintyö 10 op III  
TUT-8800   Kandidaatintyön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op III  
Yhteensä 10 op  

Kandidaatintyö suoritetaan joko Asuntosuunnittelu 1- tai Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 -opintojakson yhteydessä.
Arkkitehtuurin opinnäytetyön tekemiseen on erilliset ohjeet.
Opiskelijan tulee kirjoittaa opinnäytetyöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.


Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018