Arkkitehdin tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Olli-Paavo Koponen
Tiedekunnan sihteeri: Antti Viiman
Opetuksen suunnittelija: Marleena Yli-Äyhö

Osaamistavoitteet

- Arkkitehdin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.

Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti työelämässä erilaisissa alan suunnittelu-, asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.

Opiskelija pystyy osallistumaan arkkitehtuuria koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Opiskelija osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, taiteellisessa ja tieteellisessä toiminnassa sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Opiskelija pystyy toimimaan arkkitehtina täyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/36/EY arkkitehdin koulutukselle säädetyt osaamisvaatimukset.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot 52 op

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa osallistua tuloksellisesti ympäristön rakentamiseen ja käyttöön liittyvään suunnitteluun, suunnittelu- ja rakentamishallintoon sekä tieteellisen tutkimuksen menetelmien ja tulosten hyödyntämisen. Opintokokonaisuus luo ammattitaidon perustan ja kehittää suunnitteluvalmiuksia.

Pakolliset opintojaksot


Pääaine 30 op

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan aineopintoja syvällisemmin johonkin arkkitehdin ammattialan keskeiseen tehtäväkokonaisuuteen ja antavat hänelle valmiuksia ratkaista suunnittelu- ja tutkimusongelmia, joihin hänellä ei ole aiemmin opittuja malleja.

Täydentävät opintojaksot

Listalta on valittava vähintään 30 opintopisteen edestä opintojaksoja. Pakollisena valitaan yksi jatkokurssi A ja siihen liittyvä jatkokurssi B, tai ARK-53806 Sustainable Design Studio, joiden aihepiiristä opinnäytetyö suositellaan tehtävän. Opiskelija voi halutessaan valita pääaineeseen yksittäisiä englanninkielisiä opintojaksoja tai suorittaa pääaine kokonaan englanniksi.

Listasta valitaan vähintään 30 opintopisteen edestä opintojaksoja


Vapaasti valittavat opinnot, 8 op

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 8 op

Opintokokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää myös muita maisteritason opintoja.


Diplomityö, 30 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityö on henkilökohtainen oppineisuuden ja ammattitaidon osoitus. Koska diplomityö tehdään nimenomaan kypsyyden osoittamiseksi, on tekijä itse vastuussa sekä työn sisällöstä että sen esitystavasta. Diplomityön tarkemmasta toteutuksesta ja sen vaatimuksista on aina sovittava erikseen työn tarkastajan kanssa. Arkkitehtuurin alan diplomityö voi olla täysin tutkimuksellinen tai painottua suunnitelmalliseen osuuteen. Diplomityö voi olla myös edellisten yhdistelmä, jolloin tekijän tulee määrittää tutkimuksellisen ja suunnitelmallisen osuuden välinen suhde ja painotus ja tuoda ratkaisu selkeästi esiin työssään. Opiskelija esittelee työnsä arkkitehtuurin laitoksen diplomityöseminaarissa.
Opiskelijan tulee lisäksi kirjoittaa opinnäytetyöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on aiemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.
Tarkemmat tiedot arkkitehtuurin opinnäytetyön tekemiseen ja kypsyysnäytteen kirjoittamiseen löytyvät arkkitehtuurin opinnäytetyöohjeista (POP > Diplomityö > Diplomityöohjeet > Tarkentavat diplomityöohjeet, arkkitehtuurin opinnäytetyöohje).


Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018